"Rząd, Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski gotowe są do ścisłej współpracy dla osiągnięcia tego celu" - powiedział Tusk, odczytując wspólne oświadczenie przedstawicieli rządu, RPP oraz prezesa NBP Sławomira Skrzypka.

Premier dodał, że szczegółowy harmonogram przygotowań dotyczący wejścia Polski do strefy euro zostanie przygotowany w październiku. "Gdy harmonogram będzie gotowy - w połowie października - będą udzielone szczegółowe informacje" - zapowiedział.

W najbliższym czasie rozpoczną pracę zespoły robocze resortu finansów oraz NBP

Poinformował, że w najbliższym czasie rozpoczną pracę zespoły robocze resortu finansów oraz NBP, przygotowujące Polskę do mechanizmu ERM2.

W ubiegłą środę podczas XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy premier zapowiedział, że rok 2011 jest realnym, choć trudnym terminem wejścia Polski do strefy euro.

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt. proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt. proc. średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji.

Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB. Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.

Z informacji resortu finansów wynika, że Polska spełnia obecnie większość kryteriów koniecznych do przystąpienia do strefy euro.

Polska nie spełnia jedynie dwóch kryteriów

Odpowiadając na pytanie, ministerstwo finansów podało w piątek, że Polska nie spełnia jedynie dwóch kryteriów: kursu walutowego (złoty nie jest uczestnikiem ERM2) oraz zgodności legislacji.

"Polskie prawo nie jest zgodne z art. 108 i 109 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i ze statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych" - poinformowało MF.

W ocenie resortu, Polska spełnia natomiast kryterium fiskalne - nie jest objęta procedurą nadmiernego deficytu. Jesteśmy też na granicy spełnienia kryterium stabilności cen. Zdaniem MF, spełnione jest także kryterium długookresowych stóp procentowych.

"Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła w Polsce 5,9 proc. i ukształtowała się poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 6,5 proc." - podało MF.

Analitycy: wejście Polski do strefy euro w 2011 roku jest możliwe, choć trudne

Zdaniem analityków, wejście Polski do strefy euro w 2011 roku jest możliwe, choć trudne.

Eksperci wskazują na ryzyko inflacyjne, którego usunięcie może wymagać podniesienia stóp procentowych w większym zakresie niż rynek obecnie zakłada. Ponadto podkreślają trudności polityczne oraz potrzebę przygotowania polskiej gospodarki na presję wywołaną prawdopodobnym umacnianiem się złotego w okresie poprzedzającym wejście do eurostrefy.