Córka czytelniczki dostała się w tym roku na studia. Dochód przypadający na osobę w jej rodzinie jest niski.

– Czy będziemy mogli starać się o udzielenie kredytu studenckiego i jakiej będzie on wysokości – pyta pani Barbara z Mrągowa.

Wysokość miesięcznej raty kredytu studenckiego w roku akademickim 2009/2010 wynosi 600 zł. O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Wyjątkiem są doktoranci – mogą być starsi.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów. Jest wypłacany maksymalnie przez okres sześciu lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres czterech lat.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20 proc. miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

Na częściowe umorzenie kredytu mogą liczyć najlepsi studenci. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu będzie ogłoszony dopiero w grudniu 2009 r. Ostatni wynosił 2,5 tysiąca.

Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Są to: PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski. Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2009/2010 upływa 15 listopada 2009 r. W tym roku akademickim umowy kredytu będą podpisywane do 31 marca 2010 r. Bank do 15 lutego 2010 r. poinformuje studenta, czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku gdy nie jest – student może złożyć ponownie wniosek o kredyt w innym banku do 28 lutego 2010 r.

Banki udzielające kredytów studenckich

● PKO Bank Polski

● Bank Pekao

● Bank Polskiej Spółdzielczości

● Gospodarczy Bank Wielkopolski

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz.U. nr 118, poz. 991). Wejdzie w życie 1 października.