"Utrzymujący się wysoki poziom deficytu sektora finansów publicznych doprowadzi do istotnego wzrostu długu publicznego, który w 2010 r. przekroczy poziom 55 proc., zbliżając się do konstytucyjnego progu 60 proc. PKB " - napisali analitycy.

"Silniejsze dodatnie tempo wzrostu PKB wystąpi dopiero w 2011 r. i wyniesie 2 proc." - napisano w raporcie.