Będą rejestrowane transakcje o wartości przekraczającej 15 tysięcy euro, nawet gdy zostały przeprowadzone za pomocą kilku operacji albo zostały podzielone na wpłaty o mniejszej wartości.
Rejestrowanie transakcji finansowych ma przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu finansowego pieniędzy, które pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Przepisy ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziły obowiązek rejestrowania transakcji, których równowartość przekracza 15 tysięcy euro. Zostaną one zarejestrowane nawet wówczas, gdy przeprowadzono je za pomocą kilku operacji, ale okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane albo specjalnie zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości, aby uniknąć zarejestrowania.

Pranie pieniędzy

Rejestracja transakcji ma przeciwdziałać praniu pieniędzy. Chodzi tu przede wszystkim o zamianę lub przekazanie wartości majątkowych pochodzących z działalności przestępczej lub z udziału w niej w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych kwot, a także o ukrywanie lub zatajanie prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub związanych z nimi praw, nabywanie wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, a także współdziałanie w usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu do takich zachowań.
Gdy okoliczności transakcji wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy, to instytucja obowiązana, która ją przeprowadza, powinna zarejestrować ją nawet bez względu na jej wartość i charakter. Taki obowiązek ciąży nawet na adwokatach, radcach prawnych i prawnikach zagranicznych, jeśli uczestniczą w tych transakcjach, w związku ze świadczeniem klientowi pomocy w planowaniu lub przeprowadzaniu transakcji dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstw, zarządzania pieniędzmi, papierami wartościowymi lub innymi wartościami majątkowymi, otwierania rachunków lub zarządzania nimi, organizowania wpłat i dopłat na kapitał zakładowy i akcyjny, organizacji wkładu do tworzenia lub prowadzenia działalności spółek lub zarządzania nimi, a także tworzenia działalności przedsiębiorców w innej formie organizacyjnej, a także zarządzania nimi.

Rejestr i bieżące analizy

Rejestr transakcji przechowywany jest przez pięć lat, licząc od pierwszego dnia następnego roku po tym, w którym transakcje zostały zarejestrowane. Oprócz rejestru prowadzone są też bieżące analizy przeprowadzonych transakcji, których wyniki muszą być dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej. Wyniki analiz przechowuje się przez opięć lat, licząc od pierwszego dnia następnego roku po tym, w którym zostały przeprowadzone.Instytucje obowiązane stosują też wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Polega to na identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, a także bieżącym minitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, a w miarę możliwości źródła pochodzenia wartości majątkowych. Oprócz tego podejmowane są też czynności w celu identyfikacji rzeczywistego beneficjenta.

Środki bezpieczeństwa

Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane są przede wszystkim przy zawieraniu umowy lub przeprowadzaniu transakcji z klientem, a także wówczas, gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, formę organizacyjną lub rodzaj klienta oraz gdy zachodzi wątpliwość, czy otrzymane wcześniej dane dotyczące identyfikacji klienta są prawdziwe i pełne.
Na podstawie analizy ryzyka instytucje obowiązane mogą zastosować wobec konkretnego klienta wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, a gdy nie jest on obecny, to dla celów identyfikacji ustalają jego tożsamość na podstawie dodatkowych dokumentów lub informacji, prowadzą dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe, a także ustalają, czy pierwsza transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem rachunku klienta w podmiocie świadczącym usługi finansowe.
SŁOWNICZEK
Bank fikcyjny – podmiot świadczący usługi finansowe lub prowadzący równoważną działalność, utworzony na terenie państwa, w którym nie ma siedziby, w taki sposób, aby występowało rzeczywiste zarządzanie nim i kierowanie, oraz niestowarzyszony z grupą finansową działającą w sposób prawnie uregulowany
Przeprowadzanie transakcji – wykonywanie zlecenia lub dyspozycji klienta przez instytucję obowiązaną
Transakcja – wpłata i wypłata w formie gotówkowej, kupno i sprzedaż wartości dewizowych, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, zmiana wierzytelności na akcje i udziały
Rachunek – chodzi m.in. o rachunki bankowe, prowadzone w instytucji finansowej, w instytucji kredytowej i w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
Ważne!
Rejestr transakcji przechowywany jest przez pięć lat, licząc od pierwszego dnia następnego roku po tym, w którym transakcje zostały zarejestrowane