Rejestrowanie transakcji finansowych ma przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu finansowego pieniędzy, które pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Przepisy ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziły obowiązek rejestrowania transakcji, których równowartość przekracza 15 tysięcy euro. Zostaną one zarejestrowane nawet wówczas, gdy przeprowadzono je za pomocą kilku operacji, ale okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane albo specjalnie zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości, aby uniknąć zarejestrowania.

Pranie pieniędzy

Rejestracja transakcji ma przeciwdziałać praniu pieniędzy. Chodzi tu przede wszystkim o zamianę lub przekazanie wartości majątkowych pochodzących z działalności przestępczej lub z udziału w niej w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych kwot, a także o ukrywanie lub zatajanie prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub związanych z nimi praw, nabywanie wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, a także współdziałanie w usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu do takich zachowań.

Gdy okoliczności transakcji wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy, to instytucja obowiązana, która ją przeprowadza, powinna zarejestrować ją nawet bez względu na jej wartość i charakter. Taki obowiązek ciąży nawet na adwokatach, radcach prawnych i prawnikach zagranicznych, jeśli uczestniczą w tych transakcjach, w związku ze świadczeniem klientowi pomocy w planowaniu lub przeprowadzaniu transakcji dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstw, zarządzania pieniędzmi, papierami wartościowymi lub innymi wartościami majątkowymi, otwierania rachunków lub zarządzania nimi, organizowania wpłat i dopłat na kapitał zakładowy i akcyjny, organizacji wkładu do tworzenia lub prowadzenia działalności spółek lub zarządzania nimi, a także tworzenia działalności przedsiębiorców w innej formie organizacyjnej, a także zarządzania nimi.

Rejestr i bieżące analizy

Rejestr transakcji przechowywany jest przez pięć lat, licząc od pierwszego dnia następnego roku po tym, w którym transakcje zostały zarejestrowane. Oprócz rejestru prowadzone są też bieżące analizy przeprowadzonych transakcji, których wyniki muszą być dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej. Wyniki analiz przechowuje się przez opięć lat, licząc od pierwszego dnia następnego roku po tym, w którym zostały przeprowadzone.