Z opublikowanego raportu KE wynika, że wprowadzanie leków generycznych na rynek jest opóźniane, a liczba leków innowacyjnych pojawiających się na rynku spada. Według Komisji jedną z możliwych przyczyn są praktyki stosowane przez producentów, jednak wpływ na te negatywne zjawiska mają również nieskuteczne przepisy o charakterze regulacyjnym. Komisja stwierdziła, że producenci innowacyjni stosowali różne strategie, w szczególności dotyczące prowadzenia sporów patentowych, które miały na celu opóźnienie wejścia na rynek generycznej konkurencji. W kwestiach regulacyjnych wskazano na potrzebę ustanowienia patentu wspólnotowego i wyspecjalizowanego, jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych w Europie.

Wyważone tezy Komisji

W większości przypadków Komisja przyjęła tezy stawiane w raporcie wstępnym opublikowanym w listopadzie 2008 roku. Raport końcowy jest jednak zdecydowanie bardziej zrównoważony i mniej stanowczy. Brak jest stwierdzenia jednoznacznego związku przyczynowego pomiędzy praktykami firm farmaceutycznych a zmniejszeniem innowacyjności i wolnym wchodzeniem na rynek leków generycznych. Fakt ten znacząco zwiększa niepewność, czy działania firm w ramach posiadanych uprawnień z patentu są zgodne z prawem, czy nie. Podczas konsultacji wyrażano pogląd, że raport w niewystarczającym stopniu uwzględnia wpływ czynników o charakterze regulacyjnym, tj. polityki krajów członkowskich, niejasności dotyczących stosowania europejskich i krajowych przepisów regulacyjnych. Zainteresowane podmioty w trakcie konsultacji podkreślały jednocześnie, że przedsiębiorstwa, których podstawą działalności są badania i rozwój, muszą mieć prawo do realizowania własnej strategii w celu ochrony swoich wynalazków przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości prawnych wynikających z systemu patentowego. Dotyczy to w takim samym zakresie sektora farmaceutycznego, jak i innych sektorów, których działalność polega na innowacyjności.