Niektóre województwa utrudniają firmom, zainteresowanym uzyskaniem unijnych dotacji, dostęp do pomostowych kredytów bankowych. Chodzi o możliwość korzystania z cesji dotacji jako zabezpieczenia pożyczonych pieniędzy.

– Nie miałem żadnego twardego zabezpieczenia na kredyt i bank zaproponował mi cesję praw do dotacji. Jednak urzędnicy stwierdzili, że to rozwiązanie jest nielegalne. Z tego powodu musiałem zrezygnować z unijnych pieniędzy – opowiada GP jeden z mazowieckich przedsiębiorców.

Podobne problemy sygnalizują także firmy w co najmniej pięciu innych województwach (łódzkie, podkarpackie, podlaskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Także tam firmy mają problemy z uzyskaniem zgody na cesję dotacji na rzecz banków.

Działania regionów dziwią Aleksandrę Kwiatkowską, wicedyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

– Stosowaliśmy cesję dla dotacji regionalnych w latach 2004–2006 i jest ona legalna. Gdyby któreś z województw zapytało nas o opinię na temat jej stosowania, odpowiedzielibyśmy, że z naszego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań – mówi wicedyrektor.

Dodaje, że MRR nie może narzucać województwom reguł wdrażania funduszy unijnych, bo każde z nich samodzielnie zarządza swoim regionalnym programem operacyjnym.

Cesję dopuszcza także główne źródło unijnego wsparcia dla firm – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

– W przypadku finansowania inwestycji kredytem bankowym zabezpieczeniem może być cesja wierzytelności – mówi GP Dorota Jarocka z PARP.

Aleksander Lewicki ze Związku Banków Polski mówi, że banki od trzech lat walczą o jak najszersze stosowanie cesji przy unijnych dotacjach.

– Ustanowienie cesji jako formy zabezpieczenia kredytów pomostowych przyczynia się do obniżenia ryzyka kredytowego, a więc także obniżenia kosztów kredytu – podkreśla Aleksander Lewicki.

Według niego dodatkowo udział banku w procesie inwestycyjnym zwiększa bezpieczeństwo projektu, co powinno interesować urzędy. Wpływa to bowiem na obniżenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości przy dotacji.

Szansą dla przedsiębiorców jest informowanie władz regionów o przyczynach problemów z uzyskaniem kredytów na unijne inwestycje. Z naszych informacji wynika, że pod wpływem nacisków ze strony firm i banków na stosowanie cesji w ubiegłym tygodniu zgodziło się województwo mazowieckie i zachodniopomorskie.

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Cesję jako zabezpieczenie kredytu bankowego dopuszcza art. 509 kodeksu cywilnego. Zabezpieczeniem są wierzytelności, które kredytobiorca ma u innych podmiotów. W przypadku funduszy unijnych będzie to przyrzeczona w umowie o dofinansowanie dotacja ze środków UE. Spłacenie kredytu przez przedsiębiorcę polega na przekazaniu bankowi przez urząd dotacji.