Instalacja elektrociepłowni służyć będzie do otrzymywania biogazu z odpadów pochodzenia roślinnego w celu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Biogazownictwo w Polsce będzie bardzo ważnym źródłem energii, która zwiększy stabilność jej podaży w skali kraju, a jednocześnie ułatwi wykonanie zobowiązań wspólnotowych nakazujących redukcję emisji zanieczyszczeń – zaznacza Zbigniew Szymandera, wiceprezes spółki Agrogaz, inwestującej w budowę elektrociepłowni biogazowych, w których na bazie biogazu wytwarzane są energia elektryczna i ciepło.

Biogazownia Liszkowo to pierwsza duża w Polsce tego typu inwestycja, która przyczyni się do redukcji efektu cieplarnianego oraz pozwoli na dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię, zmniejszając przy tym konieczność wykorzystania nieodnawialnych surowców energetycznych.

– Paliwa naturalne, takie jak węgiel i ropa naftowa, eksploatowane w takim tempie jak obecnie, wyczerpią się już w przyszłym stuleciu – mówi Zbigniew Szymandera.

– Budowa kolejnych elektrowni, które zasilane będą energią odnawialną, jest konieczne – dodaje.

W Polsce odnotowuje się znaczny spadek rezerw energetycznych. Zużycie energii, podobnie jak w innych krajach, rośnie w szybkim tempie. Dlatego właśnie Unia Europejska wymusza na państwach członkowskich (również na Polsce) dążenie do wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w UE oraz z realizacji „Polityki energetycznej Polski do roku 2025” w przyszłym roku Polska powinna osiągnąć wskaźnik 7,5 proc. udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE oraz 5,75 proc. udziału biokomponentów i biopaliw w strukturze paliw ciekłych. Obecnie krajowa produkcja energii elektrycznej z OZE wynosi 4 proc., a do roku 2020 powinna wzrosnąć do poziomu 15 proc.