Osoby, które straciły pracę lub zlikwidowały działalność gospodarczą i mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą starać się o pomoc państwa w spłacie kredytu.
W środę 5 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Według szacunków rządu z pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych może skorzystać prawie 50 tys. rodzin.

Dla kogo wsparcie

Pomoc będzie mogła zostać przyznana kredytobiorcom zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, którzy po 1 lipca 2008 r. utracili pracę. Chodzi tutaj zarówno o zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, jak i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej (gdy przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników).
Z pomocy nie będą mogli skorzystać ci, którzy sami wypowiedzieli umowę o pracę lub zostali z niej zwolnieni w trybie dyscyplinarnym. Na zapomogę nie mogą liczyć także osoby, które w dniu złożenia wniosku o pomoc będą właścicielem innego mieszkania lub domu, mają prawo do lokalu spółdzielczego lub wynajmują mieszkanie albo dom.

Maksymalna kwota wsparcia

Pomoc będzie polegała na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytującej kwoty środków pieniężnych określonej w decyzji starosty, z przeznaczeniem na spłatę części kredytu mieszkaniowego. Pomoc będzie udzielana przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jej wysokość będzie określana jako równowartość 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1,2 tys. zł, do określenia wysokości pomocy zostanie przyjęta kwota 1,2 tys. zł.
W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, BGK przekaże pomoc w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty według kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania pieniędzy. Pomocy przyznanej na podstawie ustawy nie uwzględnia się przy ocenie zdolności uprawnionego do pokrywania w całości lub części świadczeń wynikających z umowy kredytu mieszkaniowego.
Pomoc będzie przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, na wniosek kredytobiorcy. Wniosek musi zostać złożony w terminie do 31 grudnia 2010 r. w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.Zwrot wsparcia

Zwrot pomocy przyznanej na podstawie nowych przepisów rozpocznie się dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy. Jest on dokonywany przez osiem kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach płatnych na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy. O zbliżającym się terminie wpłaty pierwszej raty ma obowiązek poinformować kredytobiorców z 30-dniowym uprzedzeniem starosta.
W przypadku zbycia przez kredytobiorcę kredytowanego mieszkania lub domu objętego pomocą zwrot wsparcia będzie musiał zostać rozpoczęty w terminie 30 dni od dnia zbycia. Całość pobranej pomocy wraz z ustawowymi odsetkami będą musieli zwrócić jednorazowo ci, którzy otrzymywali rządowe wsparcie mimo ustania okoliczności, które ich do tego uprawniały, lub uzyskali pomoc wskutek przedstawienia nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów.
DO KIEDY WSPARCIE
Bezrobotni kredytobiorcy stracą prawo do korzystania z pomocy w spłacie kredytu w momencie:
● utraty statusu bezrobotnego (z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym utrata tego statusu nastąpiła);
● zbycia przedmiotu kredytowania (z dniem zbycia);
● wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego (z dniem upływu okresu wypowiedzenia);
● podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania (z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej);
● spłaty kredytu (z dniem dokonania spłaty ostatniej raty).
Podstawa prawna
● Ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. z 2009 r. nr 115, poz. 964).