SYLWIA GRABOŚ

radca prawny, kancelaria Grynhoff Woźny Maliński

Operator może skorzystać z możliwości przeprowadzenia postępowania przed wyspecjalizowanym organem – Komisją Prawa Autorskiego. Komisja rozstrzyga spory w składzie trzech arbitrów wybieranych z 40-osobowej listy członków Komisji. Osoby, które znalazły się na tej liście, to wysokiej klasy specjaliści z zakresu prawa autorskiego.

Wniosek kieruje się do Komisji na adres ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Procedura dobierania arbitrów została pomyślana tak, by zagwarantować możliwie wysoki stopień obiektywizmu. Strona wnosząca o rozstrzygnięcie sporu wskazuje jednego arbitra z listy członków Komisji. Druga strona sporu zobowiązana jest do wskazania drugiego arbitra. Arbitrzy wspólnie wybierają superarbitra. Jeśli jednak druga strona nie wskaże arbitra w terminie siedmiu dni od wezwania jej do wyznaczenia lub wybrani arbitrzy nie wybiorą superarbitra w terminie 14 dni od zawiadomienia o wyznaczeniu ich arbitrami, w czynnościach tych zastąpi ich minister kultury, wyznaczając z urzędu odpowiednio – arbitra lub superarbitra.

Niezależnie od tego, czy druga strona samodzielnie wyznaczyła arbitra, czy wybrani arbitrzy samodzielnie wyznaczyli superarbitra, albo czy którejś z tych czynności dokonał minister kultury, stronom przysługuje prawo żądania wyłączenia arbitra, jeżeli zachodzą okoliczności budzące uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności.

Ponadto strona niezadowolona z orzeczenia Komisji może wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Komisji. Zatem nie jest tak, że strony są zdane na łaskę i niełaskę Komisji.

Wysokość opłat za to postępowanie jest niezależna od kwoty będącej przedmiotem sporu – inaczej niż zazwyczaj w przypadku postępowania przed sądem powszechnym. Zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i sztuki z 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia, podmiot wnoszący o rozstrzygnięcie sporu przez Komisję obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku. Przykładowo, wysokość tego wyna- grodzenia w I kwartale 2009 r. wyniosła 3185,61zł.