Energochłonność PKB, obliczona w cenach stałych, bez uwzględniania wartości siły nabywczej waluty, jest dla Polski kilkakrotnie wyższa od tego wskaźnika w innych krajach Unii Europejskiej. Energochłonność PKB w Polsce jest 2,8 razy większa niż w krajach UE 27, 3,2 razy wyższa niż w krajach UE 15 oraz 6 razy wyższa niż w Szwajcarii, 4,9 razy wyższa niż w Danii, 4,1 razy większa niż w Irlandii. Przy uwzględnieniu wartości siły nabywczej waluty, energochłonność PKB Polski jest wyższa o 19 proc. od średniej UE 27 i o 25 proc. od średniej UE 15.

Zużycie energii

Z analiz Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) wynika, że największy spadek energochłonności w Polsce nastąpił w latach 1995–2000. W latach kolejnych energochłonność polskiej gospodarki nadal spada, lecz w mniejszym stopniu. Zdaniem KAPE takie dane dowodzą, że wyczerpane już zostały najprostsze sposoby zwiększania efektywności energetycznej.

W latach 1995–2005 tempo spadku energochłonności w Polsce wynosiło średnio 4,4 proc. rocznie. Dla UE 27 ten wynik wynosił 1,3 proc. rocznie, a w krajach UE 15 zanotowano wzrost energochłonności o 1 proc. Tempo spadku energochłonności polskiej gospodarki wyniosło w latach 2002–2005 średnio 2,1 proc. rocznie, podczas gdy w Unii Europejskiej ten wskaźnik wyniósł 0,7 proc. rocznie.

Zużycie energii finalnej w przemyśle przetwórczym od 2001 roku zmienia się nieznacznie. Najwięcej energii zużywają przemysły spożywczy, chemiczny, mineralny, hutniczy i papierniczy – w roku 2006 zużyły one łącznie 74,7 proc. energii w przemyśle przetwórczym. Hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, chemiczny i mineralny zużyły wówczas 62,1 proc. energii finalnej w przemyśle przetwórczym. Udział przemysłu w zużyciu energii finalnej w roku 2006 wyniósł 26,5 proc. Za największe, blisko 33-proc. zużycie energii finalnej, odpowiadają gospodarstwa domowe.

Pomimo spadku energochłonności w ostatnich latach, wciąż istnieją spore rezerwy. KAPE szacuje, że potencjał efektywności w budownictwie wynosi ok. 135–238 PJ rocznie energii cieplnej w zależności od zastosowanych mechanizmów oraz 4,5 TWh rocznie energii elektrycznej, w przemyśle 115 PJ rocznie energii finalnej z wyłączeniem zakładów objętych KPRU1 oraz 107 PJ/rok energii finalnej z wyłączeniem zakładów objętych KPRU2 w odniesieniu do stanu zużycia z 2004 roku.