Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego popiera łagodne nastawienie Rady Polityki Pieniężnej i zaleca, by konsolidacja fiskalna nastąpiła w 2010 roku - napisano w komunikacie MFW.

"(...) większość Dyrektorów poparła zamiar władz (monetarnych - PAP) utrzymania łagodnego nastawienia, przy zachowaniu czujności wobec kształtowania się poziomu cen" - napisano.

"Część Dyrektorów uznała przerwę w cięciach stóp procentowych za nieuzasadnioną w obliczu niepewności co do warunków finansowania zewnętrznego. Dyrektorzy zauważyli, że dalsze poluźnienie monetarne nie powinno skutkować nadmierną presją na osłabienie się złotego" - dodano.

Jeżeli ożywienie gospodarcze nastąpi zgodnie z prognozami, Rada zaleca, by konsolidacja fiskalna rozpoczęła się w 2010 roku.

"(Dyrektorzy - PAP) wezwali, by konsolidacja fiskalna rozpoczęła się w 2010 r., o ile ożywienie gospodarcze pojawi się zgodnie z oczekiwaniami. Niektórzy zwracali uwagę, że nie ma już przestrzeni do dalszego opóźniania konsolidacji, jeśli średniookresowe cele w sferze deficytu mają być osiągnięte" - napisano.

Komunikat umieszczono w czwartek na stronie Ministerstwa Finansów. Dokument powstał po dyskusji Rady Wykonawczej MFW nad raportem Funduszu dotyczącego stanu polskiej gospodarki, która odbyła się 31 lipca 2009 r.

Obecna prognoza funduszu zakłada, że PKB Polski skurczy się w tym roku o 0,7 proc., zaś w przyszłym roku wzrośnie o 1,5 proc.

Na ostatnim swoim posiedzeniu, pod koniec lipca b.r., Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian stopy procentowe. Główna stopa NBP wynosi nadal nie mniej niż 3,50 proc., stopa lombardowa - 5,00 proc., redyskontowa - 3,75 proc., zaś depozytowa - 2,00 proc.

RPP rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie ubiegłego roku. Stopy spadły łącznie od tamtej pory o 250 pkt bazowych. W listopadzie Rada obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu dokonała redukcji stóp po 75 pkt bazowych, zaś w lutym i w marcu obniżki wyniosły po 25 pkt bazowych. W kwietniu i maju pozostawiła stopy procentowe bez zmian.

Na majowym posiedzeniu Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt proc., z 3,5 proc. do 3 proc. Decyzja ta obowiązuje od 30 czerwca 2009 roku. Rada ponownie obniżyła stopy procentowe w czerwcu, o 25 pkt bazowych.

"Jesteśmy nadal w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej" - powiedział po lipcowym posiedzeniu rady prezes NBP, który pełni funkcję przewodniczącego RPP, Sławomir Skrzypek.