Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2009 r. wśród 30 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83,9 proc.

"Banki spodziewają się dalszego zaostrzenia polityki kredytowej względem przedsiębiorstw w III kwartale 2009 r. Zaostrzenie to ma dotyczyć wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, przy czym nieco więcej banków planuje zaostrzenie polityki kredytowej wobec MŚP niż wobec dużych przedsiębiorstw" - napisano w ankiecie.

Zmiany polityki kredytowej mają być bardziej powszechne w segmencie kredytów długoterminowych niż w segmencie kredytów krótkoterminowych.

"Oczekiwania banków co do przyszłego kursu polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw są najbardziej optymistyczne od czterech kwartałów" - napisano.

Z ankiety wynika, że w III kwartale 2009 r. banki oczekują dalszego wzrostu popytu na kredyty krótkoterminowe ze strony przedsiębiorstw. "Wzrost ten ma dotyczyć w większym stopniu kredytów dla dużych przedsiębiorstw" - napisano.

W segmencie kredytów długoterminowych banki przewidują pogłębienie się spadku popytu

Około 11-18 proc. banków spodziewa się jednak wzrostu popytu na kredyty długoterminowe, z czego część oczekuje znacznego wzrostu popytu.

Blisko 25 proc. ankietowanych banków spodziewa się dalszego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2009 r. "Zdaniem większości z nich będzie ono jednak nieznaczne" - napisano.

Banki przewidują wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, przy czym gdyby oczekiwania banków sprawdziły się, to skala wzrostu popytu byłaby największa od II kwartału 2008 r.

Banki oczekują w III kwartale 2009 r. dalszego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Jak napisano w ankiecie, oczekiwania takie zadeklarowało ponad 40 proc. banków, przy czym 13 proc. z nich przewiduje, że znacznie zaostrzy politykę kredytową. Żaden bank nie zamierza złagodzić kryteriów lub warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych.

Większość banków spodziewa się wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne, równocześnie niewielka grupa banków przewiduje spadek popytu.