Kryzys finansowy sprawił, że przedsiębiorcy szczególnie teraz liczą na wprowadzanie korzystnych dla nich rozwiązań.

– Może to być likwidacja zbędnych przepisów, ich uproszczenie i uelastycznienie oraz deregulacja prawa – tłumaczy Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Organizacje przedsiębiorców podkreślają, że w II kwartale duże znaczenie miały prace nad Pakietem Antykryzysowym.

– Oczywiście nie jest on idealny dla żadnej ze stron. Z naszego punktu widzenia zabrakło pełnego wdrożenia kont czasu pracy (specjalna ewidencja czasu pracy, która pozwoliłaby elastycznie go wykorzystywać – przyp. red) i systemowych zmian w prawie pracy – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, podkreśla jednak, że mimo braku pełnej satysfakcji, co jest spowodowane budowaniem projektu na drodze negocjacji i kompromisu, liczy na jego szybkie przyjęcie.

Jaki był największy sukces organizacji pracodawców w okresie ostatnich trzech miesięcy

ANDRZEJ ARENDARSKI

● przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

● uwzględnienie postulatu KIG wprowadzenia nowego maksymalnego limitu opłat, jakie OFE może pobierać z wpłacanych składek

MAREK GOLISZEWSKI

● decyzja Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy o CBA

● złożenie przez BCC wniosku do TK w sprawie systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych

● uruchomienie konkursu Ambasador polskiej gospodarki

ANDRZEJ MALINOWSKI

● porozumienie partnerów społecznych, dotyczące walki ze skutkami spowolnienia gospodarczego

● zmiany w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

● odroczenie wejścia w życie przepisu nakładającego na pracodawców obowiązek opłacania ubezpieczenia wypadkowego dla osób, które świadczą pracę w ramach umów cywilnoprawnych poza siedzibą przedsiębiorstwa

● zmiany w ustawie o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych

● uruchomienie pierwszego w Polsce Centrum Monitoringu Legislacji

JERZY BARTNIK

● do końca 2010 roku rząd odstąpił od podwyżek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

● przyjęcie w projekcie antykryzysowym rozwiązań umożliwiających korzystanie ze świadczeń na subsydiowanie zatrudnienia – także mniejszym pracodawcom

● zwolnienie podatkowe dla środków pieniężnych z funduszy socjalnych i związkowych wydatkowanych na cele socjalne z wyłączeniem bonów i talonów, które co do zasady ukierunkowują pracownika, u kogo ma dokonać zakupu

HENRYKA BOCHNIARZ

● odrzucenie przez Sejm poprawki Senatu do ustawy medialnej

Czego nie udało się dokonać w II kwartale

ANDRZEJ ARENDARSKI

● rozporządzenie wykonawcze do ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw – sprawia, że ustawa jest martwa

MAREK GOLISZEWSKI

● słaba realizacja budżetu 2009

● nie weszliśmy do ERM2

● brak wyraźnego przyspieszenia w budowie dróg

● wciąż zbyt słabe wykorzystywanie pieniędzy UE

ANDRZEJ MALINOWSKI

● nieudana próba ograniczenia ilości działalności reglamentowanej

● brak pełnego wdrożenia mechanizmów kont czasu pracy w pakiecie antykryzysowym

● brak zmian w obszarze reprezentatywności związków zawodowych i ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

JERZY BARTNIK

● brak odpowiedzi

HENRYKA BOCHNIARZ

● RM nie przyjęła zapowiadanego od kilku miesięcy projektu ustawy o ograniczaniu barier prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. pakiet deregulacyjny)

● Sejm uchwalił nowelizację prawa telekomunikacyjnego, zawierającą rozwiązania, które budzą wątpliwości

Czy pakiet antykryzysowy jest wystarczający

ANDRZEJ ARENDARSKI

● KIG pozytywnie ocenia większość generalnych założeń zawartych w pakiecie działań antykryzysowych

● MSP liczą jednak na uelastycznienie przepisów z zakresu prawa pracy

MAREK GOLISZEWSKI

● nie jest wystarczający

● należy uchylić ustawę kominową razem z ustawą o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców

● konieczna jest weryfikacja progów dochodowych dla świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłków pielęgnacyjnych i związanych z nimi progów dochodowych

ANDRZEJ MALINOWSKI

● nie jest on idealny dla żadnej ze stron

● zabrakło pełnego wdrożenia kont czasu pracy i systemowych zmian w prawie pracy

● nie ma także istotnej zmiany dotyczącej zwalniania pracowników

JERZY BARTNIK

● pakiet jest dalece niezadowalający – wątpliwości co do jego skuteczności

● brakuje rozwiązań stwarzających zachęty inwestycyjne

HENRYKA BOCHNIARZ

● Lewiatan popiera projekt

● konieczna jest zmiana kryterium udzielania pomocy pracodawcy w przejściowych trudnościach; wprowadzenie możliwości ubiegania się o pomoc już po roku od poprzednio udzielonej pomocy z Funduszu Pracy, prefinansowanie szkoleń, a nie ich refundacja