W uchwałach rad powiatów (rad gmin) i sejmików województw w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy precyzyjnie określić kilka terminów odnoszących się do tego procesu. Jest to szczególnie istotne w przypadku samorządów, które przystąpią do przyjętego przez Radę Ministrów programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia.

Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przewiduje, że uchwała o likwidacji SP ZOZ, do której dochodzi z powodu niemożności pokrycia przez zakład ujemnego wyniku finansowego, powinna określać:

● datę (dzień) otwarcia likwidacji – art. 60 ust. 4b pkt 2,

● datę zakończenia działalności (udzielania świadczeń zdrowotnych) – art. 43 ust. 1,

● datę (dzień) zakończenia czynności likwidacyjnych – art. 60 ust. 4b pkt 5.

Ponadto istotne znaczenie będzie mieć również data:

● podjęcia uchwały oraz

● wejścia jej w życie.

Wspomniana ustawa, przewidując konieczność wskazania w uchwale o likwidacji SP ZOZ kilku dat określonych czynności, co do zasady rozróżnia je i wiąże z nimi różne skutki. I tak data otwarcia likwidacji wskazuje dzień, w którym SP ZOZ rozpocznie działania prowadzące do zakończenia jego istnienia. Ma to m.in. ogromne znaczenie ze względu na przepisy o rachunkowości. Może się z nim również wiązać np. ustanowienie likwidatora (co nie wynika wprost z ustawy o ZOZ).

Termin zakończenia działalności odnosi się natomiast do zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie może on przypadać wcześniej niż trzy miesiące od daty podjęcia przez właściwą radę (sejmik) uchwały o likwidacji. Zatem pomiędzy dniem podjęcia uchwały a dniem zaprzestania działalności medycznej SP ZOZ musi upłynąć co najmniej trzy miesiące. Data zakończenia działalności stanowić będzie podstawę do skreślenia SP ZOZ z tym dniem z rejestru ZOZ (art. 43 ust. 4 w zw. z art. 12), a następnie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 60 ust. 5).

Data zakończenia czynności likwidacyjnych wskazuje na dzień formalnej likwidacji SP ZOZ. Wiąże się z nią przejęcie jego zobowiązań (także należności) przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Pomiędzy datą zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych a dniem zakończenia czynności likwidacyjnych powinno dojść do zaspokajania – na ile to możliwe – wierzycieli z majątku likwidowanego zakładu.

W praktyce w zasadzie można wskazać ten sam dzień dla zakończenia działalności SP ZOZ i zakończenia czynności likwidacyjnych. Zależy to oczywiście od tego, czy jednostka samorządu terytorialnego od tej chwili będzie dysponować środkami na zaspokojenie wierzycieli oraz czy SP ZOZ miał majątek nadający się do sprzedaży.

Uchwała rady (sejmiku) o likwidacji SP ZOZ podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Od dnia ogłoszenia będzie się liczył termin wejścia jej w życie.