PROBLEM CZYTELNIKA - Jeden ze wspólników spółki z o.o. zapowiedział, że chce przejrzeć dokumenty finansowe firmy. Jednak rok wcześniej, po zapoznaniu się z tego rodzaju dokumentami, powiedział o ich treści osobom współpracującym z firmą konkurencyjną. Obawiamy się, że teraz może być podobnie. Czy możemy odmówić mu wglądu w dokumenty spółki z o.o.?
Wyjaśnia ekspert PIOTR SZALBIERZ, ekspert z Piejko, Szalbierz Kancelarii Radców Prawnych z Wrocławia
Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu sam wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. W takim przypadku wspólnik może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Należy liczyć się z tym, że wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. Należy podkreślić, iż dominuje pogląd, zgodnie z którym możliwe jest kształtowanie różnych uprawnień kontrolnych w odniesieniu do poszczególnych wspólników spółki z o.o. To zróżnicowanie uprawnień kontrolnych może polegać na ograniczeniu prawa indywidualnej kontroli wobec jednych wspólników, jak i rozszerzeniu tego prawa wobec innych.
NASZA REKOMENDACJA
W przedstawionej sytuacji istnieją przesłanki odmówienia nielojalnemu wspólnikowi prawa do wglądu w dokumenty spółki. Można bowiem stwierdzić, że jego dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że spółce może być wyrządzona szkoda będąca rezultatem przekazania informacji, wynikających z przeglądanych dokumentów, firmie konkurencyjnej.
Podstawa prawna
• Art. 212 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).