Klienci dokonujący transakcji kartami z reguły wykazują skłonność do nabywania większej ilości towarów. Przekłada się to na dochód punktu akceptującego. Przy tego typu płatnościach występuje także sporo usług dodatkowych.
Korzyści, jakie związane są z akceptowaniem kart, można podzielić na korzyści związane bezpośrednio z zachowaniami klientów, korzyści związane z możliwością świadczenia usług dodatkowych oraz grupę korzyści, które można określić zbiorczym mianem pozostałe.

Zachowania klientów

Grupa korzyści związana z zachowaniami klientów obejmuje wszelkiego rodzaju pozytywne, z punktu widzenia akceptanta, działania klientów, które bezpośrednio są związane z posiadaniem terminala i akceptowaniem kart płatniczych. Podstawową korzyścią jest tu zwiększenie lojalności dotychczasowych klientów, jak również pozyskanie nowych klientów, dotychczas korzystających z pobliskich punktów konkurencyjnych, nieakceptujących kart. Ta tendencja jest w szczególności obserwowana w miejscach, w których występuje duża liczba klientów posiadających karty płatnicze, przy jednocześnie niewysokim stopniu uterminalowienia.
Bardzo dobrym przykładem tego zjawiska mogą być tzw. miejscowości satelickie rozwijające się wokół dużych miast. Kolejną kategorią dobrodziejstw wynikających z akceptowania kart płatniczych i związaną z zachowaniami klientów jest zwiększenie przychodów, w wyniku dokonywania płatności kartami przez klientów. W wyniku przeprowadzonych badań ujawniono ciekawe zjawisko psychologiczne związane z osobami dokonującymi transakcji kartami płatniczymi. Badania wykazały bowiem, iż klienci dokonujący transakcji kartami z reguły wykazują skłonność do nabywania większej ilości towarów, co przekłada się na dochód punku akceptującego. Wykazano, iż klient, nie widząc gotówki, którą płaci za towar, nabywa więcej towarów w porównaniu z klientem, który widzi pieniądze, którymi dokonuje zapłaty.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż klienci posiadający karty obciążeniowe i kredytowe mogą dokonywać zakupów również w sytuacji, gdy w danej chwili nie mają pieniędzy i kredytują swoje zakupy poprzez transakcję kartą, wiedząc, że będą mogli spłacić zobowiązanie w późniejszym terminie. Tacy klienci są szczególnie zainteresowani dokonywaniem transakcji w punktach, w których mają możliwość płacenia kartą.
Korzyści wynikające z usług dodatkowych, które związane są z posiadaniem terminala, są również częściowo związane z zachowaniami klientów, jednak zachowania te są związane nie z samym faktem akceptowania kart, ale z funkcjami terminala, które mogą być wykorzystane w procesie dokonywania samej transakcji. Innymi słowy warunkiem niezbędnym dla świadczenia tych usług jest posiadanie terminala i akceptowanie płatności kartami. Nie w każdym jednak przypadku usługi takie będą mogły być świadczone. Świadczenie tego typu usług uwarunkowane może być ich oferowaniem przez agenta rozliczeniowego albo decyzją samego akceptanta, bądź też zależne od rodzaju karty wykorzystywanej do przeprowadzenia transakcji.
Pierwszą z tego rodzaju usług jest cashback. Jest to usługa, która umożliwia wypłacanie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności za towary i usługi. Można powiedzieć, iż terminale zawierające tego rodzaju funkcjonalność stanowią uzupełnienie sieci bankomatów, a w miejscach, gdzie brak jest takich urządzeń, zastępują ją, mimo ograniczonej do określonej wysokości kwoty wypłaty. Do dokonania wypłaty gotówki konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, konieczny jest terminal, który zapewnia obsługę tej funkcjonalności, oraz karta posiadająca tę funkcjonalność. Kolejnym krokiem jest wola klienta do skorzystania z usługi. Możliwość wypłaty gotówki występuje jedynie w przypadku dokonywania transakcji bezgotówkowej (np. płatności kartą za zakupy), ograniczona jest również do 200 zł kwota wypłacanej gotówki.

Zalety cashbacku

Cashback jest interesującą formą zachęcenia klienta do dokonywania transakcji u akceptanta, a ponadto wiążą się z nią jeszcze inne korzyści, takie jak wzrost częstotliwości wizyt klientów, pozyskanie nowych (doraźnie lub na stałe) oraz redukcja kosztów związanych z obsługą gotówki w kasie.
Usługa określana skrótem DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) polega na możliwości dokonywania transakcji w punkcie akceptującym przez posiadaczy kart zagranicznych w walucie kraju, w którym wydana jest karta. Usługa ta umożliwia automatyczne przeliczenie ceny w złotówkach na cenę wyrażoną w walucie obcej. Oczywiście późniejsze rozliczenie transakcji przez agenta rozliczeniowego z akceptantem następuje w złotówkach.
Usługa ta jest ciekawym rozwiązaniem dla akceptantów, których punkty znajdują się w miejscach popularnych wśród obcokrajowców (miejscowości turystyczne i wypoczynkowe, miejscowości przygraniczne) i może stanowić zachętę do dokonywania transakcji w określonym punkcie akceptacji. Należy również wspomnieć o tym, że transakcje dokonywane w ramach usługi DCC rozliczane są w sposób wpływający na obniżenie opłaty pobieranej od akceptanta.

Sprzedaż poprzez terminal

Kolejną usługą dodaną, która związana jest z posiadaniem terminala i akceptacją kart płatniczych, jest możliwość sprzedaży za pośrednictwem terminali doładowań telefonów komórkowych. Świadczenie tej usługi pozwala na rozszerzenie gamy świadczonych usług, jak również na obniżenie kosztów obsługi transakcji kartowych, ponieważ do transakcji tego typu stosowane są mechanizmy obniżające opłaty. Ważną korzyścią związaną z omawianą usługą jest brak konieczności przechowywania papierowych kuponów doładowań (tzw. zdrapek), w przypadku terminala drukowanie kodów doładowujących następuje adekwatnie do zapotrzebowania klientów (zarówno kwotowego, jak i związanego z rodzajem sieci telefonii komórkowej).
Kolejną z usług dodatkowych, które korzystnie wpływają na prowadzoną przez akceptanta działalność, jest możliwość akceptowania kart podarunkowych. Charakterystyka kart podarunkowych została omówiona w artykule poświęconym rodzajom akceptowanych kart płatniczych. Korzyściami płynącymi z możliwości akceptowania kart podarunkowych są przede wszystkim aspekty ekonomiczne. Niektórzy z agentów rozliczeniowych współpracują z konkretnymi firmami w zakresie wydawania kart podarunkowych na rzecz tych podmiotów. Ponieważ karty te akceptowane są w urządzeniach należących do sieci danego agenta rozliczeniowego, posiadacze takich kart będą poszukiwali tych punktów, w których możliwe jest dokonanie zapłaty tego rodzaju kartą, co znajduje praktyczne przełożenie na zwiększenie liczby klientów o osoby dysponujące kartami podarunkowymi.
Ostatnim z elementów związanych z posiadaniem terminala i akceptowaniem kart płatniczych jest możliwość stworzenia z agentem rozliczeniowym programu lojalnościowego dla stałych klientów. Wdrożenie tego typu rozwiązania, poprzez odpowiednią konstrukcję z jednej strony wiąże danego klienta z konkretnym punktem, jak również może zwiększyć liczbę klientów o osoby, które będą zainteresowane udziałem w tego typu programie.
Do trzeciej z kategorii korzyści wynikających z akceptowania kart płatniczych, które można określić jako pozostałe, można zaliczyć korzyści związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa, obniżeniem kosztów prowadzenia działalności akceptanta oraz udogodnienia technologiczne związane z terminalami.

Wzrost bezpieczeństwa

Kwestie związane ze wzrostem bezpieczeństwa punktu akceptującego karty rozpatrywać można w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest ograniczenie ilości gotówki znajdującej się w punkcie akceptującym, co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia ewentualnych strat w wyniku kradzieży.
Drugim aspektem jest wykluczenie ryzyka przyjęcia płatności fałszywymi pieniędzmi. W sytuacji dokonywania transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych, jeżeli akceptant dochował wszelkich obowiązków w ramach należytej staranności, ma gwarancję otrzymania od agenta rozliczeniowego kwot, na które zostały dokonane transakcje. W przypadku transakcji gotówkowych, zgodnie z przepisami prawa sfałszowane znaki pieniężne nie podlegają wymianie na kwoty, na które opiewają.
Obniżenie kosztów prowadzonej działalności związane jest z kwestią kosztów ponoszonych w związku z koniecznością obsługi gotówki (przeliczanie, transport do banku, wpłaty itp.). Przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu kart płatniczych obniża koszty obsługi gotówki. Jest to szczególnie ważny element w sytuacji punktów, w których dokonywane są transakcje na wysokie kwoty.
Niestety, większość przedsiębiorców sprzedających towary i usługi nie zauważa tej najważniejszej i najkorzystniejszej funkcjonalności akceptacji kart. Wynika to z faktu, iż akceptanci nie liczą w bilansie kosztów obsługi gotówki i ryzyka transakcji gotówkowej. Nie szacują kosztów (czasu i bezpieczeństwa) związanego z liczeniem, sortowaniem, transportem, ryzykiem utraty gotówki w trakcie transportu i potencjalnego napadu, czy też przyjęcia fałszywych znaków pieniężnych. Empirycznie udowodniono jednak, że różnica realnych kosztów w przypadku transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zawsze jest na korzyść transakcji bezgotówkowych. Transakcje bezgotówkowe zawsze są tańsze niż gotówkowe.

Ułatwienia i promocja

Kolejnymi korzyściami są elementy ułatwiające prowadzenie działalności przez akceptanta i umożliwiające promocję tej działalności. Funkcja uzupełniania rachunku przez posiadacza o kwotę napiwku jest szczególnie przydatna w punktach gastronomicznych, gdzie tradycyjnie rozpowszechniony jest ten zwyczaj. Może stać się to skutecznym narzędziem prowadzenia rozliczeń z pracownikami, szczególnie w połączeniu z możliwością logowania poszczególnych pracowników przyjmujących płatności. Przydatność funkcji logowania sprzedawców umożliwia ponadto, tym razem, już nie tylko w zakresie gastronomii, dokonanie podsumowania wyników sprzedażowych każdego ze sprzedawców pod koniec dnia.
Dzięki możliwościom umieszczania na wydrukach danych akceptanta, w tym również znaków charakterystycznych (np. logo), wydruki potwierdzające transakcje mogą być wykorzystywane jako materiały promocyjno-informacyjne.
Niejednokrotnie funkcjonalność terminala zawiera opcję wykorzystania tego urządzenia jako kalkulatora, co może być niedocenianą, ale niezmiernie przydatną w prowadzonej działalności, funkcją. W takich przypadkach wyniki obliczeń mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie terminala bądź drukowane przez urządzenie.

Szeroki wachlarz korzyści

Podsumowując należy stwierdzić, iż wachlarz korzyści, jakie daje przyjmowanie zapłaty przy wykorzystaniu kart płatniczych, jest szeroki. Zalety akceptacji kart płatniczych są częścią składową korzyści, jakie pociąga za sobą szeroko pojęty obrót bezgotówkowy. Wraz z rozwojem rynku należy spodziewać się, iż wachlarz udogodnień proponowanych akceptantom będzie się poszerzał o nowe funkcjonalności czy usługi. Warto również w tym miejscu przypomnieć, iż z proponowanych usług każdy z akceptantów powinien wybrać te, które przyniosą mu największe korzyści, z perspektywy prowadzonej przez niego działalności. Należy też wspomnieć o tym, że korzyści, jakie są udziałem każdego z akceptantów, przekładają się w masowej skali na korzyści całej gospodarki. Jak wynika z badań przeprowadzanych przez międzynarodowe organizacje kart płatniczych, poprzez unowocześnienie obrotu płatniczego, w tym segmentu związanego z zapłatą za towary i usługi, może prowadzić do zaoszczędzenia nawet 0,5 proc. rocznego PKB, w związku z ograniczeniem kosztów obsługi gotówki. Działania te mają też wpływ na zmianę przyzwyczajeń klientów i przez to stają się składową procesu tworzenia się społeczeństwa informatycznego - poziomu cywilizacyjnego, jaki staje się standardem w UE.
Ważne!
Funkcja uzupełniania rachunku przez posiadacza o kwotę napiwku jest szczególnie przydatna w punktach gastronomicznych, gdzie tradycyjnie rozpowszechniony jest ten zwyczaj
Limit usługi cashback
200 zł
Przy usłudze cashback, czyli wypłacaniu gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności za towary i usługi, limit wypłaty wynosi 200 złotych