Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę państw europejskich, nie ma jednego rozwiązania w tej kwestii. Niektóre z państw zdecydowały się na stworzenie ustawy kompleksowo regulującej problem energetyki jądrowej, uzupełnioną o wiele rozporządzeń wykonawczych. Inne państwa natomiast wolały przyjąć kilka odrębnych ustaw dla różnych dziedzin powiązanych z przedmiotową materią.

Ujęcie kompleksowe

Polska powinna zdecydować się na jednolite, kompleksowo ujęte prawo atomowe wraz z towarzyszącymi mu rozporządzeniami wykonawczymi. Warto zauważyć, że niektóre regulacje dotyczące na przykład unieszkodliwiania odpadów mogą zostać uregulowane jako oddzielne przepisy w rozporządzeniu.

Przy tworzeniu ustawodawstwa jądrowego legislator musi uwzględnić krajowe wymogi prawne z pozostałych dziedzin prawa (np. w przypadku regulacji budowy instalacji jądrowych – minimalny wykaz związanych z nią ustaw obejmuje prawa m.in. odnoszące się do gruntów, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ogólnych procedur administracyjnych organów rządowych oraz do podatków).

Wszystkie kwestie związane z każdym etapem uruchamiania elektrowni jądrowej powinny zostać dogłębnie przeanalizowane w celu uniknięcia powielania krajowych ram prawnych. Jeżeli dany problem jest uregulowany w sposób właściwy w obowiązujących przepisach prawnych, może on wymagać jedynie rozszerzenia celem dopasowania do nowych uwarunkowań zamiast tworzenia oddzielnych podobnych przepisów w nowej ustawie.