Zgodnie z polityką Unii Europejskiej produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest wspierana w Polsce przez wiele regulacji (m.in. system zbywalnych świadectw pochodzenia energii, obowiązek zakupu wytworzonej w OZE energii, preferencyjny dostęp do sieci itp.). Jako wzorcowy przykład regulacji, pobudzający inwestycje biogazowe, wskazywany jest system niemiecki, który spowodował dynamiczny przyrost liczby instalacji tego typu z około 100 w 1990 roku do kilku tysięcy obecnie. Niemiecki system opiera się na gwarantowanej cenie zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji zasilanej biogazem. System ten premiuje mniejsze instalacje i wykorzystujące gnojowicę (zwłaszcza lokalnego pochodzenia) oraz wytwarzające energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. W pierwszej wersji system zakładał również dofinansowanie do 30 proc. kosztów inwestycji, ale w związku z nadspodziewanie dużym zainteresowaniem rząd niemiecki wycofał się z tego rozwiązania.

Pobudzanie inwestycji

Rząd Polski, a w szczególności Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi są zainteresowane pobudzeniem inwestycji w tym segmencie energetyki odnawialnej. W 2008 roku pod patronatem Ministra Gospodarki powstał dokument „Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo energetyczne”, wskazujący na znaczny potencjał Polski w rozwoju biogazownictwa. Dokument ten wyznaczał również cel stworzenia w Polsce rynku energetyki biogazowej. W 2020 roku łączna moc energii zainstalowanej w źródłach biogazowych miała być na poziomie 5000 MWel. Znaczenie biogazowni w rządowych planach dla polskiej energetyki ma również znaleźć wyraz w opracowywanej obecnie „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt tego dokumentu wymienia „wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie” jako jednego z działań na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja powyższych zamierzeń została również przewidziana w „Programie działań wykonawczych na lata 2009–2020”, stanowiącym załącznik do projektu.