Państwa członkowskie UE mogą zastrzec własność i prowadzenie apteki wyłącznie dla farmaceutów – tak orzekł ostatnio Europejski Trybunał Sprawiedliwości, badając zgodność z przepisami wspólnotowymi niemieckiego i włoskiego ustawodawstwa w tym zakresie.
W połączonych sprawach C-171/07 i C-172/07 kwestia ograniczenia własności i prowadzenia apteki wyłącznie dla farmaceutów została rozstrzygnięta przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wskutek pytania prejudycjalnego zadanego przez niemiecki sąd administracyjny, do którego przez niemieckich farmaceutów i izbę aptekarską zostało zaskarżone zezwolenie na prowadzenie oddziału apteki przez holenderską spółkę DocMorris NV. Sprawa C-531/06 została natomiast zainicjowana przez samą Komisję Europejską, która uznała, że Włochy, wprowadzając tego typu ograniczenie, uchybiły zobowiązaniom wynikającym z prawa wspólnotowego.
W wyrokach wydanych w obu sprawach 19 maja 2009 r. ETS zauważył, że zgodnie z Dyrektywą 2005/36 ustalenie warunków, jakie powinny spełniać osoby prowadzące działalność w dziedzinie farmacji, zostało pozostawione w kompetencji państw członkowskich. Oznacza to, że władze krajowe mają prawo ustalać własne kryteria dopuszczania określonych osób do wykonywania czynności farmaceutycznych tak długo, jak kryteria te nie naruszają przepisów Traktatu.