Długie przygotowania sportowców zakończone zdobyciem medalu olimpijskiego mają wymiar finansowy. Medaliści mogą po zakończeniu kariery sportowej otrzymywać dożywotnio specjalne świadczenia.

Wypłaty tzw. emerytur olimpijskich zaczęły się w 2000 roku, kiedy znowelizowano ustawę o kulturze fizycznej. Obecnie zasady wypłat są uregulowane w ustawie o sporcie kwalifikowanym (z 29 lipca 2005 r. - Dz.U. nr 155, poz. 1298). Świadczenie wypłacane jest ze środków budżetowych, a nie przez ZUS.

- Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przewiduje takiego świadczenia - wyjaśnia Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS.

Wypłaty nie są zależne od sytuacji finansowej medalisty. W ubiegłym roku takie świadczenia otrzymały 252 osoby. Łączna kwota wypłat wyniosła w 2007 roku blisko 7 mln 285 tys. zł, czyli na jedną osobę przypadła przeciętna roczna wypłata w kwocie niespełna 29 tys. zł brutto. O wypłatę olimpijskiej emerytury musi wystąpić sam zainteresowany, a w każdym razie musi to odbyć się z jego inicjatywy. Poza zdobyciem przynajmniej jednego medalu olimpijskiego, na igrzyskach letnich lub zimowych (co musi poświadczyć Polski Komitet Olimpijski), i ukończeniem 35 roku życia, świadczeniobiorca musi spełnić kilka dodatkowych warunków: mieć polskie obywatelstwo, zakończyć już karierę sportową, co oznacza nieuczestniczenie w zawodach (to również musi być poświadczone przez związek sportowy), stale mieszkać na terenie Polski lub na terenie Unii Europejskiej (również potrzebne jest poświadczenie tego faktu). To jest kłopotem dla osób, które np. chciałyby na stałe przeprowadzić się np. do Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Świadczeniobiorca nie może też być karany za przestępstwo popełnione umyślnie i musi to udowodnić stosownym zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego.

Sportowe emerytury są wypłacane nie tylko uczestnikom olimpiad. Nie zapomniano o tych, którzy zamiast pojechać w 1984 r. na olimpiadę do Los Angeles, pojechali na zawody Przyjaźń 84. Również oni mają prawo do świadczeń i w ubiegłym roku 54 osoby otrzymały razem blisko 790 tys. zł, czyli nieco ponad 14,6 tys. zł rocznie na osobę. Przy czym te świadczenia są wypłacane od nowelizacji ustawy w 2006 roku.

Ale nie tylko medaliści regularnych igrzysk olimpijskich mają prawo do świadczeń. Ministerstwo Sportu wypłaca pieniądze medalistom igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych (uwzględniani są medaliści poczynając od igrzysk paraolimpijskich w Barcelonie w 1992 roku i igrzysk głuchych od 2001 r., obecnie środowiska niepełnosprawnych starają się o udostępnienie świadczeń także zawodnikom startującym wówczas, gdy nie funkcjonowało jeszcze pojęcie igrzysk paraolimpijskich). W ubiegłym roku 29 osób otrzymało takie świadczenia, łącznie ponad 790 tys., czyli średnio nieco ponad 27,25 tys. zł rocznie.