Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania jest swoistą instytucją prawa polskiego, której charakter i przesłanki budzą od lat kontrowersje w orzecznictwie i literaturze przedmiotu.
Jej ogromne znaczenie praktyczne obrazuje fakt, że zakres tej odpowiedzialności jest wyjątkowo szeroki. Członkowie zarządu spółki odpowiadają zarówno za zobowiązania wobec kontrahentów (art. 299 k.s.h.), jak i za zobowiązania podatkowe (art. 116 Ordynacji podatkowej), składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Orzecznictwo dopuszcza też dochodzenie w trybie art. 299 k.s.h. innych zobowiązań publicznoprawnych, np. należności celnych.
Odpowiedzialność ta ma charakter osobisty i solidarny, zatem wszyscy członkowie zarządu spółki odpowiadają za jej zobowiązania swoim własnym majątkiem, i to bez ograniczenia. Toczący się niemal od chwili wprowadzenia tej instytucji do polskiego prawa na początku XX wieku spór o charakter prawny tej odpowiedzialności – odszkodowawczy czy gwarancyjny, nie ma, wbrew pozorom, charakteru czysto akademickiego, albowiem opowiedzenie się za określoną koncepcją niesie ze sobą istotne konsekwencje praktyczne. Z najnowszych wypowiedzi na ten temat warto wspomnieć uchwałę Sądu Najwyższego z 7 listopada 2008 r., gdzie jednoznacznie opowiedziano się za odszkodowawczym charakterem tej odpowiedzialności (uchwała siedmiu sędziów w sprawie III CZP 72/08; opubl. w OSNC z 2009 r., nr 2, poz. 20).