Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielną odrębną od wspólników osobą prawną, którą tworzą dobrowolnie i na zasadzie partnerstwa inne samodzielne osoby (fizyczne czy prawne).
Uczestnictwo w takiej spółce wymaga od wspólników lojalności wobec spółki i pozostałych wspólników oraz poszanowania zasad, zgodnie z którymi spółka została utworzona, i celu, dla którego to uczyniono. W przeciwnym bowiem razie wspólnik, który takim regułom się nie podporządkuje, nawet mimo braku z jego strony woli wystąpienia ze spółki, może zostać z niej wyłączony za sprawą pozostałych wspólników.
Prawo wyłączenia wspólnika ze spółki przyznaje pozostałym wspólnikom art. 266 kodeksu spółek handlowych. Jednym z warunków jednak jest, ażeby wspólnik, którego ma wyłączenie dotyczyć, nie był wspólnikiem większościowym, a z żądaniem jego wyłączenia muszą wystąpić do sądu wszyscy pozostali wspólnicy. Zgodnie bowiem z treścią art. 266 par. 1 kodeksu spółek handlowych, z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Takie prawo przysługuje wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z mocy samej ustawy.