Kodeks spółek handlowych nie przewiduje, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), powództwa o uchylenie lub uznanie uchwały rady nadzorczej za nieważną.
Konsekwencją tego stanu rzeczy są kontrowersje związane z dopuszczalnością zaskarżenia uchwały rady nadzorczej. Natomiast gdyby założyć wzruszalność takich uchwał, to powstaje pytanie, jakie instrumenty prawne mogą zostać wykorzystane w celu skontrolowania prawidłowości uchwały rady nadzorczej.

Wewnętrzne kwestionowanie uchwały