Powództwo wspólnika (akcjonariusza) stanowi wyjątek od zasady podziału kompetencji właścicielskich i menedżerskich w spółce. Kodeks spółek handlowych, uznając jego specyfikę, nadaje mu charakter subsydiarny.
Działania funkcjonariuszy spółki, w tym zwłaszcza członków zarządu i rady nadzorczej, mogą prowadzić do wyrządzenia spółce szkody. Często się bowiem zdarza, że wykonując swoje ustawowe i statutowe kompetencje, członkowie organów spółki, w sposób zawiniony i bezprawny, powodują powstanie strat lub prowadzą do nieuzyskania korzyści, które spółka mogłaby osiągnąć, gdyby ich działania były prawidłowe. Na przykład, członkowie zarządu spółki, którzy zawierają niekorzystną dla spółki umowę bez wymaganej zgody rady nadzorczej, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej. Jej zasady określają, w przypadku spółki z o.o., art. 292–293 k.s.h., a w przypadku spółki akcyjnej, art. 480–484 k.s.h. Konstruują one analogiczne, w przypadku spółki z o.o. i spółki akcyjnej, reguły i przesłanki tej odpowiedzialności.

Roszczenia odszkodowawcze