Rząd przyjął dziś zasady wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Wprowadzenie nowych zasad ma dać 20 mld zł bezpiecznych kredytów - podało CIR.

Z pomocy BGK będą mogły skorzystać podmioty gospodarcze, samorządy lokalne realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także podmioty realizujące projekty infrastrukturalne.

Skorzystają z niej ponadto lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe, które uzyskają wsparcie kapitałowe BGK, banki i instytucje finansowe oraz podmioty realizujące Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, które zabezpieczają swoje ryzyko transakcyjne.

BGK ma udzielać gwarancji i poręczeń od 100 tys. zł

BGK ma udzielać gwarancji i poręczeń od 100 tys. zł. W ofercie banku znajdą się specjalne linie poręczeniowe do zabezpieczenia ryzyka komercyjnego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

BGK będzie poręczać nowe kredyty obrotowe i inwestycyjne oprócz kredytów na inwestycje kapitałowe, udzielać poręczeń już udzielonych przez inne banki kredytów, by wpłynąć na obniżenie poziomu ryzyka kredytowego.

Pobierana corocznie przez BGK opłata prowizyjna, której wysokość uzależniona będzie od akcji kredytowej, ma motywować banki do udzielania kredytów. Niższe prowizje będą płacić banki, które udzielą więcej kredytów.

Indywidualne poręczenia i gwarancje BGK obejmą m.in. spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych, zobowiązania z tytułu emisji obligacji, gwarancje należytego wykonania umowy, wadium. W ramach pomocy BGK będzie też udzielać poręczenia dla firm faktoringowych, w których stroną umów będą małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rząd przewiduje też pomoc dla firm leasingowych - poręczenia przy umowach na leasing środków trwałych przeznaczonych na rozwój produkcji lub usług małych i średnich przedsiębiorstw.

BGK udzielać ma też "reporęczeń"

BGK udzielać ma też "reporęczeń", tzn. poręczeń dla funduszy poręczeniowych na spłatę zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł też obejmować lub nabywać akcje lub udziały regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych oraz uczestniczyć w ich współtworzeniu. Rząd chce stale monitorować pracę funduszy poręczeniowych korzystających z poręczeń i gwarancji państwa. Będą one musiały przygotować coroczny raport dla rządu.

Fundusze BGK będą zasilane środkami przekazywanymi przez ministra finansów lub nieodpłatnymi akcjami bądź udziałami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - postanowił rząd. Nadzór ma sprawować minister finansów.

Na początku kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta zlikwidowała dwa fundusze poręczeniowe - Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych i zastąpiła je poręczeniami i gwarancjami udzielanymi przez BGK we własnym imieniu i na własny rachunek. Zmiany m.in. rozszerzyły listę zobowiązań, które mogą zostać objęte takimi poręczeniami.