Podstawowym i najprostszym narzędziem pozyskiwania kapitału z zewnątrz jest kredyt bankowy lub pożyczka. Kredyt oznacza dostarczenie uzgodnionej kwoty środków pieniężnych przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) pod warunkiem zwrotu przez dłużnika w wyznaczonym terminie pożyczonego kapitału wraz z odsetkami, będącymi ceną za pożyczony kapitał. Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskie banki mogą udzielać kredytu wnioskodawcom posiadającym zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu z odsetkami).

Znakomita większość kredytów to kredyty o zmiennej stopie procentowej. Owa zmienna stopa procentowa oznacza ryzyko niekorzystnych zmian, które mogą spowodować, że kredyt będzie droższy.

Bez względu na walutę oprocentowanie kredytów według stawki zmiennej określane jest jako suma zmiennej stawki rynkowej (np. WIBOR lub LIBOR) dla odpowiedniego okresu odsetkowego oraz marży stanowiącej wielkość stałą, negocjowaną przed zawarciem umowy kredytowej, której minimalną wysokość określona bank.

Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu w czasie trwania umowy kredytowej może nastąpić w przypadku zmiany stawki referencyjnej lub w przypadku pogorszenia kondycji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy.

Kredyt ma zarówno wady, jak i zalety. Do głównych zalet kredytu zalicza się to, że jest łatwo odnawialnym źródłem finansowania, a odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu. Zaletą jest też możliwość negocjowania z bankiem w przypadku przejściowych trudności ze spłatą. Ponadto udzielenie przez bank kredytu może być postrzegane jako czynnik zwiększający wiarygodność kredytobiorcy.

Jednocześnie za wady kredytu uznaje się procedury i trudności w jego uzyskaniu, zwłaszcza dla nowych i małych podmiotów. Innym negatywnym aspektem jest to, że kredyt ogranicza swobodę decyzyjną firmy – bank może wymagać konsultacji niektórych decyzji mających wpływ na strukturę kapitału i płynność. Szczególnie dotkliwym aspektem posiadania i nieobsługiwania kredytu są wysokie odsetki karne za kredyty przeterminowane. Jeszcze innym czynnikiem ryzyka jest niepewność co do zachowania się banku w razie czasowej niewypłacalności firmy czy innego podmiotu, który kredyt pozyskał.