"Rada ocenia prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego za wyższe od prawdopodobieństwa, że inflacja będzie wyższa od celu. Decyzje Rady w nadchodzących miesiącach będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego, inflacji i sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie oraz informacje dotyczące kształtowania się kursu złotego" - głosi komunikat.

Rada podkreśla, że będzie analizowała wpływ zmian sytuacji na krajowym rynku międzybankowym na działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce.

RPP zauważa też, że najnowsze dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej aktywności gospodarczej w Polsce. "Spadek produkcji przemysłowej, eksportu oraz sprzedaży detalicznej w pierwszych miesiącach 2009 r. wskazuje na nieznacznie niższy niż wcześniej przewidywano wzrost PKB w I kw. br." - napisano w komunikacie.

Jednocześnie dane o sytuacji gospodarczej za granicą potwierdzają - zdaniem RPP - pogłębienie się recesji u głównych partnerów handlowych Polski.

Marcowy wzrost inflacji konsumenckiej (do 3,6% r/r z 3,3% w lutym) powyżej zakresu celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) Rada przypisuje wszystkim wzrostowi cen żywności "oraz cen w grupie rekreacja i kultura, co w pewnym stopniu było związane z wcześniejszym znacznym osłabieniem złotego". "Głównym czynnikiem utrzymującym roczne tempo wzrostu cen na podwyższonym poziomie był obserwowany w pierwszych dwóch miesiącach 2009 r. znaczny wzrost cen nośników energii oraz usług związanych z użytkowaniem mieszkania" - napisał bank centralny.

W listopadzie nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt. obniżka stóp procentowych

"W ocenie Rady w najbliższych miesiącach inflacja prawdopodobnie utrzyma się przejściowo na podwyższonym poziomie głównie ze względu na relatywnie wysoką dynamikę cen żywności oraz wzrost cen regulowanych, w tym przede wszystkim cen nośników energii" - czytamy dalej w komunikacie.

"Zdaniem RPP, w średnim okresie recesja w gospodarce światowej przyczyniająca się do spowolnienia krajowego wzrostu gospodarczego będzie ograniczać presję inflacyjną w Polsce. W kierunku ograniczenia popytu, a przez to presji inflacyjnej będzie również oddziaływać stopniowe pogarszanie się sytuacji na rynku pracy oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także zaostrzenie warunków kredytowania przez banki. W kierunku wzrostu cen będzie natomiast oddziaływać obserwowana wcześniej znaczna deprecjacja złotego" - przewiduje Rada.

Dziesięciu z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało utrzymania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej w kwietniu. Ich zdaniem, trwający od pięciu miesięcy cykl obniżek stóp procentowych został chwilowo wstrzymany, ale w maju lub najpóźniej w czerwcu RPP powinna powrócić na ścieżkę dalszego luzowania polityki monetarnej.

W listopadzie nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt. obniżka stóp procentowych, a grudzień, styczeń, luty oraz marzec przyniosły cztery kolejne cięcia i obecnie główna stopa wynosi 3,75%.