Komisje: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej pozytywnie zaopiniowały 30 z 51 senackich poprawek.

Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek wprowadza zasadę, że budowa altan i obiektów gospodarczych nie wymaga zgłoszenia do rejestru robót budowlanych, jeśli jest prowadzona w ogrodzie działkowym; powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25 m kw. w miastach i 35 m kw. poza granicami miast, a wysokość - 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

Ponadto Sejm przyjął senacką propozycję, aby do podstawowych obowiązków projektanta należało takie opracowanie projektu budowlanego, by nie naruszał on m.in. ustaleń określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowelizację Prawa budowlanego, przygotowaną przez komisję Przyjazne Państwo, Sejm uchwalił w lutym

Sejm odrzucił te poprawki senackie, które zdaniem komisji, były niezgodne z prawem unijnym. Jedna z nich zakładała, że montaż urządzeń na obiektach budowlanych byłby dopuszczalny bez zgłoszenia do projektu pod warunkiem, że takie urządzenie nie podwyższałoby obiektu o więcej niż 3 metry. Chodzi np. o niektóre urządzenia radionawigacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne.

Posłowie nie zgodzili się również na skrócenie z 6 do 3 miesięcy vacatio legis ustawy. Senat proponował, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać po upływie 3 miesięcy.

Nowelizację Prawa budowlanego, przygotowaną przez komisję Przyjazne Państwo, Sejm uchwalił w lutym. Zmiany w Prawie budowlanym mają ułatwić prowadzenie inwestycji. Chodzi m.in. o zastąpienie uproszczoną procedurą wpisu do rejestru robót budowlanych, zamiast dotychczasowego obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy. Nowelizacja określa też listę budów, które nie wymagają rejestracji i tych, które pomimo rejestracji nie muszą mieć projektu budowlanego.

Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.