31 marca 2009 r., w wyniku uchwalenia ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97), weszła w życie m.in. nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa). Znowelizowana ustawa wprowadza, jako zasadę, procedurę tzw. jednego okienka dla podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorcy nie będą już składać odrębnych wniosków o wpis czy też zmianę wpisu w ewidencji REGON oraz dokonywać zgłoszeń identyfikacyjnych podatników w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i ich aktualizacji.

W ramach nowelizacji ustawy został wprowadzony obowiązek składania, wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców:

- wniosku o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji REGON,

- zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego NIP, wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego (pod rygorem zwrotu wniosku),

- zgłoszenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne albo jego zmiany.

Niezwłocznie po dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców (nie później niż w ciągu trzech dni roboczych) sąd rejestrowy będzie sam przekazywał informację o dokonanym wpisie (przesyłając odpis postanowienia o wpisie wraz z zaświadczeniem o dokonaniu wpisu) właściwemu urzędowi statystycznemu oraz wskazanemu przez przedsiębiorcę naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli chodzi o zgłoszenie przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, sąd rejestrowy będzie je przesyłał do właściwej jednostki terenowej ZUS, po uzyskaniu od urzędu skarbowego informacji o nadaniu spółce numeru NIP.

Jako że zgłoszenie identyfikacyjne podatnika nastąpi za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego, przedsiębiorca będzie miał obowiązek dołączyć do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców między innymi drugi egzemplarz umowy spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu, w którym ma swoją siedzibę.

Założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu w życie procedury rejestracyjnej tzw. jednego okienka jest przede wszystkim likwidacja uciążliwych procedur oraz minimalizacja wymagań nałożonych na przyszłych przedsiębiorców przy zakładaniu działalności. Czy wprowadzenie kolejnych przepisów w rzeczywistości usprawni życie przedsiębiorcom, czy też będzie kolejnym politycznym fajerwerkiem, będziemy mogli ocenić dopiero za jakiś czas.