"Z prognoz banków wynika, że w 2009 oczekują one spadku wyniku finansowego o około 5 proc. Jednak biorąc pod uwagę bieżące perspektywy rozwoju polskiej gospodarki oraz wyniki osiągane w pierwszych dwóch miesiącach br. plany te będą musiały zostać poddane weryfikacji zarówno pod względem możliwej do osiągnięcia skali działalności, jak i osiąganej z niej efektywności, co prawdopodobnie przełoży się na znacznie większy spadek wyników finansowych sektora bankowego" - napisano w "Raporcie o sytuacji banków w 2008 roku" przygotowanego przez KNF.

W opinii KNF na wynik finansowy sektora w tym roku może również wpływać wycena oraz odpisy na walutowe transakcje pochodne, w przypadku których około 70 proc. posiada termin realizacji w bieżącym roku.

Według wstępnych danych wynik finansowy netto sektora bankowego w 2008 r. wyniósł 13,9 mld zł.

Na koniec 2008 r. w sektorze bankowym było zatrudnionych 181,3 tys. osób, czyli o 8,5 proc. więcej w stosunku do końca 2007 r. Zdaniem KNF 2009 rok przyniesie spadek liczby zatrudnionych w sektorze o około 10 tys. osób.

"Przewiduje się, że ze względu na pogłębiający się kryzys gospodarki światowej, a w konsekwencji pogorszenie perspektyw rozwoju polskiej gospodarki i sektora bankowego, w 2009 r. nastąpi zmniejszenie zatrudnienia w polskim sektorze bankowym o około 10 tys. osób" - napisano w raporcie.

Wraz ze spadkiem liczby zatrudnionych część banków może zdecydować się na zlikwidowanie niektórych placówek.

Na koniec 2008 roku banki miały 14.698 placówek, czyli o 9,1 proc. więcej niż w 2007 roku.

"Podobnie jak w przypadku zatrudnienia, przewiduje się, że w 2009 r. nastąpi zahamowanie wzrostu liczby placówek, przy czym część banków, dążąc do obniżenia kosztów i poprawy efektywności działania, najprawdopodobniej zlikwiduje niektóre placówki" - napisano w raporcie.