Organ administracji państwowej ma ustalać stan faktyczny, a nie go kreować.
ORZECZENIE
Decyzją z 10 stycznia 2008 r. Urząd Patentowy unieważnił wzór użytkowy Elektryczny element grzejny, zarejestrowany na rzecz Wiktora Dworzeckiego. Unieważnienie nastąpiło na wniosek Wytwórni Pianek Poliuretanowych z Bydgoszczy, między którą a wynalazcą toczył się spór o naruszanie praw do wzoru. WPP zarzuciła wzorowi brak nowości, powołując się na publikację z 1978 r., w której miał się znaleźć opis i zastosowanie przedmiotowego wzoru.
UP unieważniając wzór stwierdził, że zastrzeżenie ochronne nie określa w sposób wyczerpujący charakterystyki wytworu. Cały opis znajduje się przed słowami: znamienny tym, a dalej następują wyrazy albo mylące, albo nic niemówiące o istocie wzoru.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uprawniony zarzucił UP naruszenie art. 94 ust. 1 i 2 w związku z art. 25 ust. 1 i 3 prawa własności przemysłowej oraz przepisów procedury polegające na wykroczenie poza granice wniosku WPP.
Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. W ustnych motywach wyroku podkreślił, że UP dopuścił się niespotykanego do tej pory działania. Miało ono, zdaniem sądu, polegać na tym, że organ postawił tezę i starał się do niej dopasować stan faktyczny. Stąd wzięły się rozważania Urzędu Patentowego na temat zastrzeżenia ochronnego i tego, że jakoby na podstawie tak sformułowanego zastrzeżenia organ nie może wydać swej opinii, podczas gdy wniosek o unieważnienie stawiał tylko zarzut braku nowości. Sąd zaznaczył, że UP ma ustalić stan faktyczny, nie jest natomiast uprawniony do jego kreowania.
Sygn. akt VI SA/Wa 875/08