Pożyczka hipoteczna przypomina kredyt, ale kredytobiorca może przeznaczyć pieniądze na dowolny cel, nawet niezwiązany z nieruchomością. Bank nie sprawdza, na co zostały wydane pieniądze.
Zabezpieczenie na hipotece nieruchomości pozostaje wciąż jedynym silnym argumentem dla potencjalnego kredytobiorcy w rokowaniach z bankiem mającym na celu pożyczenie pieniędzy. Obecnie coraz więcej banków pożycza pieniądze pod takie zabezpieczenie bez wskazywania celu, na jaki mają być one wydatkowane.
Pożyczki hipoteczne przeznaczone na dowolny cel różnią się od kredytów długością okresu, na jaki bank pożycza pieniądze
Pożyczki mają znacznie krótsze terminy spłaty, zazwyczaj pięcioletnie, ale w aktualnej ofercie banków można znaleźć i taki produkt, w przypadku którego bank dopuszcza nawet 15-letnią spłatę.
Zazwyczaj bank określa także minimalną wysokość pożyczki oraz jaki maksymalnie procent wartości nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka, może ona stanowić. W jednym z banków kształtuje się to tak: minimalna kwota pożyczki wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 60 proc. wartości nieruchomości, nie więcej jednak niż 1 mln zł lub równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej. Pożyczka może być udzielona w złotych lub jako denominowana w euro, dolarach amerykańskich lub frankach szwajcarskich.
Bank stosuje oprocentowanie zmienne, ustalane na podstawie stawki rynku pieniężnego powiększonej o swoją marżę. Zazwyczaj jest ona nieco wyższa niż w przypadku kredytu hipotecznego i jest to cena, którą płacimy za to, że nie musimy z bankiem ustalać celu, na jaki przeznaczymy pożyczone w tej formie pieniądze.
Spłata kapitału i odsetek następuje co miesiąc w dwóch wariantach, do wyboru przez kredytobiorcę
Pierwsza możliwość: w ratach kapitałowo-odsetkowych malejących, gdzie kapitał rozłożony jest na równe miesięczne raty, natomiast raty odsetkowe maleją dzięki zmniejszaniu się zadłużenia. Druga w ratach kapitałowo-odsetkowych równych, gdzie co miesiąc spłaca się taką samą kwotę.
Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka ustanowiona na: nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego. Nieruchomość powinna być ubezpieczona od ognia i innych żywiołów w całym okresie kredytowania.
Osoba ubiegająca się o pożyczkę powinna do wniosku o jej udzielenie dołączyć: zaświadczenie o wysokości dochodów, aktualny odpis czterech działów księgi wieczystej, aktualną wycenę nieruchomości oraz potwierdzenie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Pożyczka hipoteczna może być dobrą alternatywą również dla kredytów refinansowych czy konsolidacyjnych dotyczących wysoko oprocentowanych kredytów konsumpcyjnych w tym zwłaszcza tzw. kredytów na telefon czy nawet kredytów zaciągniętych przy pomocy karty kredytowej, gdy w grę wchodzi wysoka kwota zadłużenia. Warto też zastanowić się np. nad sfinansowaniem z pożyczki hipotecznej zaciąganego na pięć lat lub dłużej kredytu na zakup drogiego samochodu.
Ujmując rzecz najogólniej, pożyczka hipoteczna będzie dobrą alternatywą dla każdego kredytu, którego koszt przekroczy koszty zaciągnięcia pożyczki, z uwzględnieniem opłat za wpis i wykreślenie hipoteki.
Umowa pożyczki hipotecznej powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: strony umowy, kwotę i walutę pożyczki, zasady i termin spłaty pożyczki, wysokość oprocentowania pożyczki i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki (ustanowienie hipoteki), terminy i sposób postawienia do dyspozycji pożyczkobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
Ważne!
Mając do dyspozycji księgę wieczystą nieruchomości, możemy w banku lub w innej instytucji finansowej taniej pożyczać pieniądze na kupno lub budowę domu, albo mieszkania oraz na inne dowolne cele