Luksemburg to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla zagranicznych inwestorów. Luksemburg kusi nie tylko preferencyjnym systemem podatkowym, ale także pomocą publiczną skierowaną głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. O jaką pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy?
MAGDALENA ZAWADZKA
starszy konsultant w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Taxand
Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców możliwe jest na różnych obszarach działalności firmy. Spółki mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. zakupu usług doradczych, inwestycji w zakresie ochrony środowiska czy też prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Firmy realizujące przedsięwzięcia na terenie Luksemburga mogą dostać dofinansowanie ze środków publicznych na założenie przedsiębiorstwa, rozbudowę, modernizację bądź dywersyfikację produkcji, polegającą na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Maksymalna kwota dofinansowania dla średnich przedsiębiorców wynosi 7,5 proc., a dla małych 15 proc. Pomoc ta może być również udzielona na przejęcie innej firmy, która pozostaje w upadłości lub będzie nią zagrożona, gdyby nie nastąpiło przejęcie.
Ponadto przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na usługi zakupione od zewnętrznych doradców w wysokości do 30 proc. wartości zakupionych usług, maksymalnie 100 tys. euro. Z pomocy tej wyłączone są usługi podatkowe, prawne, księgowe oraz marketingowe.
Pomoc publiczna w Luksemburgu przewidziana jest także na sfinansowanie kosztów udziału firmy w targach oraz wystawach do wysokości 50 proc. wydatków kwalifikowanych, natomiast nie może przekroczyć 100 tys. euro.
Na inwestycje mające na celu dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska podmiot może dostać pomoc w wysokości 15 proc. wydatków kwalifikowanych. Jeśli dostosowanie przedsiębiorstwa (bez względu na jego rozmiary) przekroczy wymogi określone przez Unię Europejską, firma może liczyć na 30 proc. pomocy. W przypadku inwestycji polegających na oszczędności energii, wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii bądź kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła można liczyć na dofinansowanie 40 proc. kosztów projektu (50 proc. jeśli instalacja odnawialnych źródeł energii spowoduje samowystarczalność energetyczną). Wysokość pomocy może zostać dodatkowo zwiększona o 5 proc., jeśli projekt jest realizowany w regionie objętym pomocą regionalną, oraz o kolejne 10 proc., jeśli wnioskodawcą jest małe lub średnie przedsiębiorstwo.
Przedsiębiorcy prowadzący prace lub zakupujący wyniki prac badawczo-rozwojowych (w zależności od wielu parametrów, m.in. celu oraz zakresu prowadzonych badań, wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji, współpracy z innymi partnerami) mogą uzyskać dofinansowanie od 25 proc. do 100 proc. kosztów inwestycji.
Szczegółowych informacji na temat dostępności pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących inwestycję w Luksemburgu udziela ministerstwo klas średnich www.mcm.public.lu oraz izba gospodarcza Luksemburgu www.cc.lu. Dodatkowo Bank Société Nationale de Crédit et d'Investissement udziela preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw www.snci.lu.