SENTENCJA - Sąd naruszył przepisy prawa, stwierdzając, że decyzja Komisji zezwalająca na utworzenie przedsiębiorstwa wspólnego zawierała oczywiste błędy w ocenie i była niewystarczająco uzasadniona. Trybunał uchylił wyrok sądu I instancji w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa Sony BMG. Sygn. AKT Bertelsmann AG i Sony Corporation of America / Impala
Komisja zezwoliła na połączenie prowadzonej na skalę światową działalności Bertelsmann AG i Sony w zakresie nagrań muzycznych (z wyjątkiem działalności Sony w Japonii) w trzech nowych spółkach prowadzonych wspólnie pod nazwą Sony BMG.
W następstwie wniesienia skargi przez Impala, stowarzyszenie niezależnych producentów muzycznych, Sąd I instancji stwierdził nieważność tej decyzji z powodu występujących w niej oczywistych błędów w ocenie oraz niewystarczającego uzasadnienia.
Po stwierdzeniu nieważności tej decyzji Komisja przeprowadziła w niniejszej sprawie nowe postępowanie w zakresie kontroli koncentracji i 3 października 2007 r. po raz drugi zezwoliła na utworzenie Sony BMG, po raz kolejny bez nakładania warunków i zobowiązań.
Równolegle do tego postępowania Bertelsmann i Sony wniosły do Trybunału odwołanie od wyroku sądu I instancji, podnosząc, że sąd ten zastosował zbyt surowe wymogi prawne w odniesieniu do decyzji zezwalającej Komisji oraz kontroli sądowej.
W pierwszej kolejności Trybunał odrzucił twierdzenie Bertelsmann i Sony, zgodnie z którym istnieje ogólne domniemanie zgodności zgłoszonej koncentracji ze wspólnym rynkiem, co miałoby oznaczać, że Komisja przy decyzjach zezwalających na koncentracje nie musi spełniać tak wysokich wymogów w zakresie dowodów jak przy decyzjach zakazujących koncentracji.
Trybunał uznał jednakże, że sąd w swoim wyroku dopuścił się kilku naruszeń przepisów prawa. Trybunał stwierdził przede wszystkim, że sąd nie poprzestał na wykorzystaniu pisma w sprawie przedstawienia zarzutów jako dokumentu służącego zbadaniu prawidłowego, zupełnego i wiarygodnego charakteru okoliczności faktycznych leżących u podstaw spornej decyzji, lecz uznał za ustalone pewne wnioski zawarte w tym piśmie, które jednak powinny być uważane jedynie za mające tymczasowy charakter.
Sąd ponadto naruszył prawo, ponieważ w istocie nakazał Komisji postawienie szczególnie wysokich wymogów w odniesieniu do mocy dowodowej dowodów i argumentów przedstawionych przez Bertelsmann i Sony w odpowiedzi na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów oraz uznał, że brak dodatkowych badań rynku po wystosowaniu pisma w sprawie przedstawienia zarzutów i przejęcie przez Komisję argumentacji przedstawionej przez te dwie spółki w ramach obrony równały się z bezprawnym oddelegowaniem dochodzenia stronom koncentracji.
Z powyższych powodów Trybunał uchylił wyrok sądu. A biorąc pod uwagę, że sąd zbadał jedynie dwa z pięciu zarzutów podniesionych przez Impala, Trybunał uznał, że nie może sam wydać orzeczenia w sprawie. W konsekwencji Trybunał skierował sprawę do ponownego rozpoznania.