Podatnik, który zdecyduje się prowadzić działalność agroturystyczną na dużą skalę, będzie musiał rozliczać ją pod względem podatkowym, jak każdy inny przedsiębiorca. Przy wyborze formy opodatkowania dla działalności agroturystycznej istnieje pełna dowolność. Podatnik będzie miał tu do wyboru: zasady ogólne, czyli płacenie PIT według skali podatkowej; liniowy, 19-proc. PIT; zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych; kartę podatkową.

Podatnik, który agroturystyką będzie zajmował się na małą skalę, może uniknąć płacenia podatku w ogóle. Wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych, położonych na terenach wiejskich, w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Rozliczenie przedsiębiorcy...

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, a dodatkowo powinien spełniać wiele innych obowiązków, np. rejestracja firmy, rozliczenia z ZUS, urzędem skarbowym. W lepszej sytuacji będą rolnicy zajmujący się działalnością agroturystyczną.

... i rolnika

Działalność agroturystyczna obejmuje wynajmowanie pokoi (a zatem nie odrębnych miejsc noclegowych, całych domów czy domków turystycznych, przyczep mieszkalnych itp.), miejsc na ustawienie namiotów (także bez przyczep mieszkalnych), sprzedaży posiłków domowych (nie zaś prowadzenie innych ogólnodostępnych usług gastronomicznych, także w zakresie tzw. małej gastronomii) i wreszcie świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów. Te inne usługi powinny być świadczone w gospodarstwie i związane z pobytem turystów w tym gospodarstwie.

Osoby, które wynajmują turystom pokoje gościnne lub sprzedają posiłki domowe nie będąc rolnikami, a także osoby świadczące inne usługi turystyczne w oparciu o grunty i budynki niezwiązane z gospodarstwem rolnym, np. miejsca na ustawienie namiotów stają się przedsiębiorcami i powinny dopełnić obowiązku zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców.

Ważne!

Obowiązki podatkowe związane z działalnością agroturystyczną zależą od rodzaju działalności, jej formy organizacyjnoprawnej, a także od rodzaju wykorzystywanego majątku. Podatnik uzyskujący dochody z agroturystyki musi m.in. opłacać podatek dochodowy lub płacić VAT. Przedsiębiorcy posiadający grunty, budynki i budowle płacą podatek od nieruchomości, nie licząc innych podatków i opłat lokalnych.

FORMY DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ

Prowadzący gospodarstwo agroturystyczne mogą przyjąć dwie formy zakwaterowania:

• zakwaterowanie z obsługą bezpośrednio w gospodarstwie rolnym lub w jego pobliżu,

• zakwaterowaniu tylko na terenach należących do gospodarstwa (np. w domach, pojazdach kempingowych i na polach namiotowych), przy czym turysta sam się obsługuje.

W agroturystyce usługi noclegowe najczęściej oferuje się:

• w pokojach gościnnych, znajdujących się w tym samym budynku, w którym mieszkają właściciele gospodarstwa,

• w adaptowanym albo nowo wybudowanym obiekcie mieszkalnym przy gospodarstwie,

• w domkach letniskowych, postawionych przy gospodarstwie,

• we własnych lub wynajmowanych przyczepach kempingowych,

• w namiotach.