Przedsiębiorstwo gazownicze zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych określa warunki przyłączenia na wniosek osoby ubiegającej się o korzystanie z sieci gazowej. Druki wniosków można otrzymać w placówkach przedsiębiorstw gazowniczych. Większość z nich udostępnia je także na swoich stronach internetowych.

Co powinien zawierać wniosek

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla wnioskodawcy zaliczanego do I grupy przyłączeniowej (podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3) powinien zawierać oznaczenie przyszłego użytkownika oraz określenie rodzaju paliwa gazowego. Poza tym należy w nim wskazać termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego, cel jego wykorzystania, a także wielkości mocy umownej. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje oraz mapę archiwalną terenu lub inną mapę do celów projektowych. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z przyłączanego budynku, może wystąpić do przed- siębiorstwa gazowniczego o przedstawienie możliwości przyłączenia.

PRZYKŁAD: UMOWA NAJMU WYSTARCZY

Zawarłem na kilka lat umowę najmu starego domu. Chciałbym zrobić w nich gruntowny remont łącznie z zainstalowaniem ogrzewania gazowego. Właściciel zgodził się na to. Czy jako najemca mogę w ogóle wystąpić do gazowni o podłączenie do sieci?

Umowa najmu jest tytułem prawnym do zajmowania domu. W związku z tym czytelnik może wystąpić do gazowni z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, a jeśli otrzyma odpowiedź pozytywną, będzie mógł załatwiać kolejne sprawy związane z przyłączeniem do sieci gazowej i korzystaniem z paliwa gazowego.

Przedsiębiorstwo gazownicze udziela odpowiedzi o istniejących możliwościach przyłączenia w terminie 21 dni od dnia wpływu wystąpienia.

W sytuacji gdy wnioskodawca zalicza się do II grupy przyłączeniowej, wniosek powinien zawierać dodatkowo określenie minimalnego i maksymalnego godzinowego, dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na paliwo gazowe, a tak- że wymaganego ciśnienia w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego. Trzeba w nim przedstawić opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych urządzeń i instalacji gazowych w okresie rozruchu tych urządzeń. Należy w nim określić możliwości korzystania z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego. Oprócz tego wniosek powinien zawierać opis wymagań dotyczących odmiennych od określonych w przepisach parametrów jakościowych paliwa gazowego lub warunków jego dostarczania.

PRZYKŁAD: GAZOWNIA MOŻE ZMIENIĆ GRUPĘ TARYFOWĄ

Jestem właścicielem budynku, którego część zamierzam teraz przeznaczyć na zakład usługowo-produkcyjny. Prawdopodobnie będę zużywał więcej gazu. Wydaje mi się, że w związku z tym planem muszę wymienić część urządzeń gazowych. W gazowni powiedziano mi, że zmienią mi grupę taryfową. Czy mają do tego prawo?

Czytelnik pierwotnie z pewnością zadeklarował zużycie gazu w ilości nieprzekraczającej 10 m3/h wyłącznie w celu jego zużycia na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej. Wiąże się to z przynależnością do tzw. I grupy taryfowej. Jeśli odbiorca będzie zużywać więcej paliwa gazowego, jest to przesłanka do zmiany grupy taryfowej. Poza tym należy zaznaczyć, że zmiana rodzaju i ilości urządzeń gazowych na inne niż wymienione w umowie kompleksowej wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia sprzedawcy paliwa gazowego i także może powodować zmianę grupy taryfowej.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia warunków określonych w przepisach, przedsiębiorstwo gazownicze w terminie siedmiu dni od daty wpłynięcia wniosku zawiadamia wnioskodawcę o tym, jednocześnie wyznaczając termin do uzupełnienia wniosku nie dłuższy niż 21 dni. Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwo gazownicze pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Gazownia określa warunki

Na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku, jeśli tylko istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia gazu, gazownia określa warunki przyłączenia, ważne przez rok od ich wydania. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Do warunków zwykle załączana jest deklaracja sposobu finansowania i realizacji przyłączenia do sieci gazowej, która może zawierać trzy warianty. Pierwszy dotyczy zlecenia pełnego zakresu wykonania i finansowania przyłącza przez gazownię. Drugi polega na wykonaniu we własnym zakresie dokumentacji technicznej przyłącza i zlecenie gazowni robót budowlano-montażowych. Można też wykonać przyłączenia we własnym zakresie i po dokonaniu odbioru technicznego odsprzedanie go gazowni na uzgodnionych warunkach.

Po zaakceptowaniu określonych przez gazownię warunków przyłączenia wnioskodawca występuje o spisanie umowy przyłączeniowej uwzględniającej zadeklarowany wcześniej sposób realizacji tego przedsięwzięcia. Umowa taka określa m.in. termin realizacji przyłączenia, miejsce przyłączenia instalacji gazowej budynku do sieci gazowej, przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego, sposób finansowania i rozliczania kosztów budowy przyłącza, wysokość opłaty przyłączeniowej, a także sposób jej wniesienia.

PRZYKŁAD: TRZEBA ZABEZPIECZYĆ GAZOMIERZ

Gazownia narzuciła mi miejsce montażu gazomierza. Następnie poinformowano mnie o odpowiedzialności za utrzymywanie go w stanie zabezpieczającym przed zniszczeniem. Nie jest to łatwe ze względu na jego położenie. Czy rzeczywiście ciąży na mnie odpowiedzialność za stan gazomierza?

Miejsce zainstalowania gazomierza jest określane w warunkach przyłączenia do sieci gazowej. Lokalizacja gazomierza powinna zapewnić łatwy dostęp do kontroli, odczytów lub wymiany. Nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego mogą wynikać z niewłaściwej eksploatacji gazomierza lub jego wad fabrycznych. Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem gazomierza. Do obowiązków odbiorcy należy niezwłoczne informowanie sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach gazomierza.

Realizacja umowy

Po podpisaniu umowy przyłączeniowej rozpoczyna się jej realizacja. W przypadku zlecenia gazowni pełnego zakresu wykonania i finansowania przyłącza przejmuje ona na siebie całość prac projektowych i wykonawczych. Prace te obejmują wykonanie projektu technicznego przyłącza wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, wykonanie przyłącza, dokonanie niezbędnych odbiorów oraz włączenie do czynnego gazociągu.

Wewnętrzną instalację przyszły odbiorca gazu wykonuje na własny koszt. Termin jej wykonania zwykle jest określony w umowie przyłączeniowej. Projekt techniczny i wykonanie instalacji należy zlecić wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia.

Kolejny etap to odbiór techniczny instalacji wewnętrznej. W odbiorze uczestniczy przyszły użytkownik (inwestor), wykonawca i przedstawiciel gazowni. W trakcie odbioru sporządza się protokół z głównej próby szczelności instalacji gazowej, upoważniający do jej uruchomienia.

Podpisanie umowy sprzedaży

Dopiero wtedy następuje podpisanie umowy sprzedaży gazu, czego warunkiem jest pozytywny wynik odbioru technicznego oraz wniesienie opłaty przyłączeniowej. Umowę klient zawiera osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną. Do zawarcia umowy niezbędne jest protokół odbioru technicznego przyłącza gazowego oraz dowód wpłaty za włączenie do czynnego gazociągu. Poza tym należy przedstawić protokół z głównej próby szczelności instalacji gazowej oraz tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczany gaz. Potrzebna jest też opinia kominiarska i dowód osobisty. Jeśli wykonanie i finansowanie przyłącza zlecono w pełnym zakresie gazowni, zwykle nie są wymagane dwa pierwsze dokumenty, czyli protokół odbioru technicznego przyłącza gazowego i dowód wpłaty za włączenie do czynnego gazociągu. Dopiero po podpisaniu umowy gazownia montuje gazomierz i napełnia instalację gazem.

PRZYKŁAD: GAZOWNIA MOŻE ZMIENIĆ CYKL ODCZYTÓW

Podpisałem umowę z gazownią. Na początku jej pracownicy robili odczyty raz na pół roku. Później przychodzili co trzy miesiące, a teraz co miesiąc. Nie pytali w ogóle o zgodę na taką zmianę. Czy mogą postępować w ten sposób?

Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywa się na podstawie rzeczywistych wskazań gazomierza odczytanego przez przedstawiciela upoważnionego przez operatora lub sprzedawcę do odczytu w okresach ustalonych w taryfie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Cykl odczytowy ustala sprzedawca, a jego zmiana nie wymaga zmiany umowy kompleksowej dotyczącej dostarczania paliwa gazowego.

Ważne!

Przyłączenie do sieci gazowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo gazownicze

Podstawa prawna

• Art. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

• Par. 5-9 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. nr 105, poz. 1113).