Wyjaśnia ekspert JULIA KAMIŃSKA-KASJANIUK, prawnik z JDS Consulting

Leasingodawca nie odpowiada wobec leasingobiorcy za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Z chwilą zawarcia przez leasingodawcę umowy ze sprzedawcą rzeczy będącej przedmiotem leasingu z mocy ustawy przechodzą na leasingobiorcę uprawnienia z tytułu wad rzeczy, które przysługują finansującemu względem tego sprzedawcy. Nie dotyczy to uprawnienia odstąpienia przez leasingodawcę od umowy ze sprzedawcą. Można stwierdzić, że na leasingobiorcę przechodzą uprawnienia do żądania obniżenia ceny rzeczy sprzedanej, ze względu na jej wady. Nie może tylko korzystać z prawa odstąpienia od umowy. Leasingobiorca może domagać się od leasingodawcy odstąpienia od umowy sprzedawcą.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnik może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem obniżenia ceny. Nie jest mu do tego potrzebna zgoda leasingodawcy. Nie musi korzystać z jego pośrednictwa ani pytać o jego stanowisko. Czytelnik będzie też jedynym uprawnionym do otrzymania kwoty z tytułu obniżenia ceny.

Podstawa prawna

• Art. 7098 ustawy z 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).