W najbliższych dniach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl) ogłosi nabór projektów dla przedsiębiorców planujących sfinansować ze środków unijnych inwestycje związane z dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska. W Priorytecie 4 Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 20 mln zł na projekt. Na jakie projekty można zdobyć dotacje?
W latach 2007-2013 Priorytet 4 PO IŚ to kontynuacja programu wsparcia ze środków unijnych inwestycji o charakterze prośrodowiskowym, które w latach 2004-2006 były finansowane z Działania 2.4. SPO-WKP. Tutaj przewidziano środki unijne na np. instalacje odsiarczania spalin, urządzenia odpylające, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, projekty zagospodarowania odpadów czy też projekty zgodne z wymogami BAT. Nowością są fundusze na inwestycje recyclerów oraz na wdrażanie w firmach systemów zarządzania środowiskowego. W poprzednich latach właśnie Działanie 2.4. SPO-WKP było jednym z najefektywniejszych źródeł dotacji UE dla firm - wsparcie otrzymało znacznie ponad 50 proc. złożonych projektów. W innych działaniach inwestycyjnych odsetek finansowanych projektów wahał się od kilku do kilkunastu procent. Obecnie przedsiębiorcy mają także dużą szansę na pozyskanie dotacji UE na inwestycje środowiskowe. Poziom dofinansowania wynosi 29,99 proc., ale maksymalnie nawet 20 mln zł na projekt (z wyjątkiem systemów zarządzania środowiskowego - maks. 400 tys. zł). Projekt będzie oceniany dwuetapowo. Po pierwsze, przeprowadzona zostanie analiza wniosku wstępnego. Wstępna kwalifikacja zakończona będzie pisemnym potwierdzeniem zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej oraz z celem i zakresem programu. W drugim etapie należy przygotować pełny wniosek wraz z załącznikami. Zastosowanie dwuetapowego procesu naboru wniosków pozwoli zaoszczędzić pracy nad przygotowaniem pełnej dokumentacji dla przedsiębiorców, których projekty nie spełniają kryteriów wejściowych programu. Te projekty po prostu nie przejdą do drugiego etapu. Nie będzie także możliwości złożenia wniosku właściwego z załącznikami (II etap) bez pisemnej akceptacji wniosku wstępnego w I etapie.
Kluczem do sukcesu jest efekt ekologiczny planowanej inwestycji. Tutaj nie liczy się poziom innowacyjności czy liczba utworzonych miejsc pracy. Podczas oceny wniosków kluczowym kryterium będzie wskaźnik efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego. Wskaźnik ten będzie konfrontował osiągany w wyniku inwestycji efekt ekologiczny z nakładami oraz kosztami eksploatacji instalacji.