Rośnie znaczenie rynków finansowych dla przeciętnej polskiej firmy. Obok działalności operacyjnej i finansowej naturalną konsekwencją rozwoju firm jest rosnąca rola działalności inwestycyjnej. Sięganie po instrumenty finansowe pozwala firmie zarządzać ryzykiem finansowym. Tym samym sytuacja na ryku finansowym ma szczególne znaczenie i wpływ na sytuację i wartość przedsiębiorstwa. Podmioty aktywnie uczestniczące w wymianie handlowej napotykają problemy płynności (zarządzania płynnością). Przedsiębiorstwa posiadające kredyty lub finansujące się instrumentami dłużnymi dotykają problematyki ryzyka stóp procentowych. Firmy zaangażowane w wymianę z zagranicą borykają się z ryzykiem walutowym. Wszystkie te rodzaje ryzyka można zabezpieczać (eliminować).

Przyjrzyjmy się możliwościom zabezpieczania ryzyka stopy procentowej. W celu zabezpieczenia pozycji bilansowych wrażliwych na zmiany stóp procentowych firma może zawrzeć następujące transakcje zabezpieczające: kontrakt FRA (ang. Forward Rate Agreement), czyli umowę o przyszłą stawkę procentową, ewentualnie zastosować opcję na stopę procentową. Skupimy się na kontrakcie FRA.

Terminowa transakcja na stopę procentową - FRA - jest transakcją umożliwiającą redukcję ryzyka stopy procentowej u podmiotów narażonych na ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych. Przedmiotem terminowej transakcji na stopę procentową FRA jest kupno lub sprzedaż przyszłego kontraktu depozytowego (kontraktu FRA) w danej walucie, o określonej kwocie, okresie i stopie procentowej. Kupujący FRA (przyjmujący kontrakt depozytowy) zabezpiecza się przed przyszłym wzrostem stóp procentowych, natomiast sprzedający FRA (lokujący kontrakt depozytowy) przed ich spadkiem. Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyt o zmiennym oprocentowaniu lub/i emitenci papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu, to podmioty narażone na wzrost stóp. Firmy takie powinny kupić kontrakt FRA - zabezpieczyć się przed wzrostem rynkowych stóp procentowych.

W transakcji FRA kupujący zobowiązuje się do zapłacenia sprzedającemu w dniu rozliczenia kwoty rozliczenia, gdy rozliczeniowa stawka procentowa jest niższa niż stopa procentowa kontraktu FRA. Jednocześnie sprzedający zobowiązuje się do zapłacenia kupującemu w dniu rozliczenia kwoty rozliczenia, gdy rozliczeniowa stawka procentowa przewyższa stopę procentową kontraktu FRA. W dniu rozliczenia strony umowy (zwykle bank i przedsiębiorstwo) rozliczają się wartością odsetek wynikających z różnicy pomiędzy stawką FRA a stawką referencyjną (np. WIBOREM) na okres zabezpieczany.

Kod FRA czytamy następująco: FRA 3x6 oznacza zakład o wielkość stopy procentowej 3-miesięcznego depozytu (6-3=3), który zaczyna się za 3 miesiące.