Jednym z najważniejszych elementów wniosku o dofinansowanie jest opis inwestycji, celów i rezultatów, które chcemy osiągnąć, a wreszcie uzasadnienie realizacji naszego projektu. Instrukcje często zawierają pomocnicze pytania, które mają ułatwić beneficjentowi wypełnienie poszczególnych pól. Na co należy zwrócić uwagę, by nasz wniosek miał szansę na dotacje?
W polu cel projektu trzeba zdefiniować podstawowy cel, jaki ma zostać osiągnięty dzięki realizacji inwestycji. Firmy definiują cele projektów np. jako podniesienie konkurencyjności na rynku dzięki wprowadzeniu nowego/ulepszonego produktu czy usługi. Celem może także być podniesienie innowacyjności firmy dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
W polu opis projektu z kolei wnioskodawca powinien wskazać poszczególne działania w ramach projektu, a więc co konkretnie będzie zakupione, zainstalowane lub zbudowane w naszej inwestycji. Opisujemy także przyjęte lub planowane rozwiązania technologiczne oraz informujemy o tym, czy inwestycja wymaga zatrudnienia nowych pracowników. Możemy też być poproszeni o wskazanie, na jakim etapie gotowości jest projekt, czyli czy ma niezbędne pozwolenia itp.
Uzasadnienie to punkt, w którym należy opisać, z czego wynika potrzeba realizacji projektu. Opisujemy np. bariery stojące przed firmą, które mogą być usunięte dzięki inwestycji. Możemy np. wskazać na konieczność podniesienia jakości naszych produktów. Firmy we wnioskach wskazują także na zidentyfikowane szanse biznesowe, np. popyt na rynku na dane produkty lub usługi. Uzasadniamy też poszczególne elementy projektu, przyjęte rozwiązania techniczne lub technologiczne. Należy też opisać, czy potrzeba realizacji projektu dotyczy rynku lokalnego, regionalnego, krajowego czy międzynarodowego.
Trzeba pamiętać, aby poszczególne punkty były ze sobą spójne i abyśmy nie powtarzali informacji.
Przygotowanie powyższych punktów jest podstawą do określenia wskaźników projektu. Pierwszy z nich to produkt, czyli co konkretnie będzie zrealizowane (jak np. zakup maszyny, urządzenia, budowa magazynu).
Z kolei rezultat, to wskaźnik tego, co osiągniemy dzięki realizacji projektu (nowy produkt na rynku, produkt o lepszej jakości, liczba zatrudnionych osób itd.). Wskaźniki muszą być mierzalne, a ich osiągnięcie może być zweryfikowane po zakończeniu projektu.