Nowoczesny, zorganizowany podmiot gospodarujący, od pewnego momentu, w celu dalszego rozwoju potrzebuje dodatkowego kapitału. Kapitał może pochodzić ze źródeł zewnętrznych lub może to być kapitał własny. W zależności od polityki kształtowania struktury kapitału firmy oraz dostępu i kosztów kapitałów (własnego i obcego) różnie kształtowana jest relacja źródeł finansowania. W celu finansowania się kapitałem własnym, podmiot musi albo generować nadwyżki finansowe w celu ich zatrzymania albo doprowadzić do emisji akcji. W celu pozyskania kapitału obcego firma może, na przykład, zaciągnąć pożyczkę lub kredyt bankowy lub dokonać emisji krótkoterminowych papierów dłużnych. Rozwój polskiego rynku finansowego umożliwia podmiotom korzystanie z coraz to szerszego wachlarza rynkowych instrumentów finansujących. Doskonałym przykładem rozwoju instrumentów innych niż kredyt bankowy są właśnie krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (KPD), często nazywane commmercial papers.

KPD to instrumenty finansowe wyrażające zobowiązanie emitenta do określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego wobec jego aktualnego, prawnego właściciela. Mogą być emitowane w formie weksli lub obligacji krótkoterminowych. Celem emisji KPD jest dostarczenie ich emitentom krótkoterminowego finansowania. Emisje papierów komercyjnych są kierowane do nabywców instytucjonalnych (stąd wysokie nominały tych papierów, wynoszące z reguły 100 tys. zł lub więcej, chociaż zdarzają się także nominały 10 tys. zł). Inwestując w nie, można spodziewać się rentowności wyższej niż w przypadku bonów skarbowych i lokat bankowych. KPD emitowane są przez duże i silne podmioty. Stopa procentowa dla papierów komercyjnych określana jest na rynku i ulega zmianie wraz ze zmianami warunków podaży i popytu na rynku KPD oraz na rynku bazowym dla KPD. Oprocentowanie papierów komercyjnych najczęściej jest powiązane ze stopą WIBOR lub z inną stopą procentową obowiązującą na rynku międzybankowym, ale rentowność w dużej mierze zależy od bieżącej sytuacji na rynku. Oprocentowanie zależy od tego, czy KPD były emitowane z gwarancją czy też nie. W przypadku KPD emitowanych z gwarancją oprocentowanie wynosi WIBOR + od 0,20 proc. do 0,50 proc. Dla KPD emitowanych bez gwarancji oprocentowanie może dojść oscylować wokół 0,70 proc. Papiery te są sprzedawane w transzach, których terminy zapadalności wahają się od 7 do 360 dni. Terminy zapadalności poszczególnych transz są ściśle dostosowywane do potrzeb emitenta. Co więcej, możliwe jest odnawianie zapadających transz, tzw. rolowanie, co w praktyce umożliwia wykorzystanie tych papierów jako średnio lub długoterminowego źródła finansowania. Z tej możliwości korzysta wielu emitentów.