Nawet firmy o ustalonej zdolności kredytowej, jeśli tylko mają duże wydatki inwestycyjne, które zdecydują się sfinansować z kredytu, mogą mieć kłopoty z płynnością, a na dodatek z uzyskaniem kolejnych kredytów obrotowych na bieżące potrzeby i bez zakłóceń pokrywanie zobowiązań. W takim przypadku niemal zbawienna może być oferta firmy faktoringowej.

Pieniądze za fakturę

Najogólniej można powiedzieć, że faktoring to rodzaj działalności finansowej, polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług połączonej z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Posłużenie się instytucją faktora sprawia, że sprzedawca (dostawca) czy usługodawca może otrzymać należną mu kwotę (pomniejszoną oczywiście o wynagrodzenie, czyli prowizję dla faktora), zanim stanie się ona wymagalna. Co więcej, unikają oni wtedy różnego rodzaju możliwych komplikacji, związanych ze ściągalnością należności, a w szczególności z możliwą opieszałością dłużnika w zapłacie.

Pozyskane wcześniej od faktora należności, sprzedawca, dostawca bądź usługodawca mogą przeznaczyć do dalszego obrotu gospodarczego, co znakomicie zwiększa ich aktywa i rekompensuje, czasem wielokrotnie, wielkość prowizji, którą uiścili faktorowi.

Usługa finansowa faktoringu świadczona jest na podstawie umowy faktoringu. W przeciwieństwie do np. umowy leasingu, nie jest to umowa nazwana. Nie są więc jej poświęcone specjalne przepisy kodeksu. Przy jej sporządzaniu mają zastosowanie przepisy dotyczące zobowiązań oraz określające zmiany wierzyciela.

Formalne podstawy usługi

Nazwę faktoringu może nosić jedynie kompleksowa usługa finansowa spełniająca przynajmniej dwa z czterech zadań: finansowanie, przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy, prowadzenie kont rozliczeniowych, egzekwowanie należności. Firmy faktoringowe kupują też wierzytelności już istniejące oraz wymagalne, choć w przypadku konkretnych firm faktoringowych praktyka w tym zakresie jest różna. Większość z nich nabywa także wierzytelności już istniejące, pod warunkiem że dłużnik został należycie powiadomiony o cesji wierzytelności. Sam fakt wymagalności ma mniejsze znaczenie, ponieważ okres finansowania poszczególnych faktur faktor ustala z klientem, najczęściej w oderwaniu od terminu płatności faktury.