Gdy w związku z kryzysem banki mnożą przeszkody utrudniające pozyskanie kredytów obrotowych, warto docenić korzyści, jakie daje faktoring, tym bardziej że finansowanie przy faktoringu jest znacznie szybsze, a formalności mniejsze niż przy kredycie.
Nawet firmy o ustalonej zdolności kredytowej, jeśli tylko mają duże wydatki inwestycyjne, które zdecydują się sfinansować z kredytu, mogą mieć kłopoty z płynnością, a na dodatek z uzyskaniem kolejnych kredytów obrotowych na bieżące potrzeby i bez zakłóceń pokrywanie zobowiązań. W takim przypadku niemal zbawienna może być oferta firmy faktoringowej.

Pieniądze za fakturę

Najogólniej można powiedzieć, że faktoring to rodzaj działalności finansowej, polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług połączonej z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Posłużenie się instytucją faktora sprawia, że sprzedawca (dostawca) czy usługodawca może otrzymać należną mu kwotę (pomniejszoną oczywiście o wynagrodzenie, czyli prowizję dla faktora), zanim stanie się ona wymagalna. Co więcej, unikają oni wtedy różnego rodzaju możliwych komplikacji, związanych ze ściągalnością należności, a w szczególności z możliwą opieszałością dłużnika w zapłacie.
Pozyskane wcześniej od faktora należności, sprzedawca, dostawca bądź usługodawca mogą przeznaczyć do dalszego obrotu gospodarczego, co znakomicie zwiększa ich aktywa i rekompensuje, czasem wielokrotnie, wielkość prowizji, którą uiścili faktorowi.
Usługa finansowa faktoringu świadczona jest na podstawie umowy faktoringu. W przeciwieństwie do np. umowy leasingu, nie jest to umowa nazwana. Nie są więc jej poświęcone specjalne przepisy kodeksu. Przy jej sporządzaniu mają zastosowanie przepisy dotyczące zobowiązań oraz określające zmiany wierzyciela.

Formalne podstawy usługi

Nazwę faktoringu może nosić jedynie kompleksowa usługa finansowa spełniająca przynajmniej dwa z czterech zadań: finansowanie, przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy, prowadzenie kont rozliczeniowych, egzekwowanie należności. Firmy faktoringowe kupują też wierzytelności już istniejące oraz wymagalne, choć w przypadku konkretnych firm faktoringowych praktyka w tym zakresie jest różna. Większość z nich nabywa także wierzytelności już istniejące, pod warunkiem że dłużnik został należycie powiadomiony o cesji wierzytelności. Sam fakt wymagalności ma mniejsze znaczenie, ponieważ okres finansowania poszczególnych faktur faktor ustala z klientem, najczęściej w oderwaniu od terminu płatności faktury.Natomiast firma faktoringowa nie jest firmą windykacyjną. Choć windykacja sądowa wierzytelności może być prowadzona przez faktora, to podstawową formą działalności firmy factoringowej jest w tym zakresie systematyczne monitowanie dłużników, wzywanie do zapłaty, wyjaśnianie przyczyn braku zapłaty.
Na początku transformacji gospodarczej faktoringiem w Polsce zajmowały się głównie banki, oferując go jako dodatkową usługę dla swoich stałych klientów. Obecnie tą dziedziną działalności finansowej zajmuje się wiele spółek niebędących bankami, ale i tak większość z nich to albo spółki przez bank wyłonione, albo działające w dużej grupie kapitałowej, w skład której wchodzi bank lub banki. Pojawiają się jednak i takie spółki, głównie z rodowodem zagranicznym, które swój fundament opierają na usługach finansowych faktoringu.
Firma faktoringowa, w przeciwieństwie do banku, zwraca mniejszą uwagę na zdolność kredytową i zabezpieczenia, a docenia przede wszystkim rozwój przedsiębiorstwa: ważne jest to, że ma ono nowych klientów i nowe należności.

Opodatkowanie faktoringu

Dla firmy decydującej się na usługę faktoringową koszty jej obsługi mogą ukazać się w innym świetle, gdy uwzględni się aspekt podatkowy. Sprzedawca towaru lub usługi musi zapłacić podatek dochodowy (a także VAT) za miesiąc, w którym nastąpił obrót, niezależnie od tego, czy odbiorca zapłacił od razu czy uczyni to dopiero np. po czterech miesiącach. Sprzedawca musi więc nie tylko znaleźć środki obrotowe na samą produkcję, ale i na opłacenie podatków. A skoro wielu faktorów oferuje znaczną część należności za wystawioną fakturę (nawet 70-80 proc.) już w kilkanaście godzin po jej wystawieniu, to koszt tego przedsięwzięcia w tym świetle może wyglądać zupełnie inaczej. Może być on nawet niższy niż koszt obsługi czteromiesięcznego kredytu zaciągniętego na uregulowanie zobowiązań lub tym bardziej zapłacenie karnych odsetek od przeterminowanych zobowiązań podatkowych.
OPINIA
TOMASZ MAZURKIEWICZ
dyrektor departamentu faktoringu Deutsche Bank
Faktoring to rozwiązanie, które każdej firmie stwarza szanse na szybszy rozwój. Jednak w obiegowej opinii traktowany jest niesprawiedliwie jako ostatnia deska ratunku. W efekcie doświadczamy nierzadko samospełniającej się prognozy - firmy sięgają po faktoring w ostateczności, choć wielu problemów, także z płynnością, mogłyby uniknąć, gdyby z tej usługi skorzystały wcześniej. Faktoring to dobry przykład świadomego, planowanego unikania kłopotów finansowych związanych z brakiem płynności firmy. Stosowany jako stały element strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa pozwala na pozbycie się tzw. luki finansowej. Wspomniana luka to zjawisko coraz powszechniej występujące w firmach zmuszonych przez rynek do wydłużania terminów płatności kontrahentom.