Zorganizowany podmiot gospodarujący od pewnego momentu, w celu dalszego rozwoju, potrzebuje dodatkowego kapitału. Kapitał może pochodzić ze źródeł zewnętrznych lub może to być kapitał własny. W zależności od polityki kształtowania struktury kapitału firmy oraz dostępu i kosztów kapitałów różnie kształtowana jest relacja źródeł finansowania. Bez względu na pochodzenie kapitałów fundamentalna staje się sytuacja na rynku finansowym.

W celu finansowania się kapitałem własnym podmiot musi albo generować nadwyżki finansowe w celu ich zatrzymania, albo doprowadzić do emisji akcji. Okazuje się, że bessa na rynku akcji niemal zupełnie eliminuje finansowanie się kapitałem własnym; brakuje chętnych na kupno akcji na rynku pierwotnym.

W celu pozyskania kapitału obcego z rynku firma może zaciągnąć pożyczkę lub kredyt bankowy, dokonać emisji krótkoterminowych papierów dłużnych, dokonać emisji długoterminowych obligacji. Czasem zasadne jest skorzystanie z funduszy typu venture capital/private equity. Firma może sięgnąć po zobowiązania wekslowe i akcepty bankowe, ma możliwość skorzystania z kredytu handlowego, faktoringu, forfaitingu. Większość wymienionych sposobów jest wrażliwa na sytuację na rynku, a niektóre z nich wykazują skrajną wrażliwość. Finansowanie się kapitałami obcymi niesie ze sobą ryzyko wzrostu kosztów finansowania. Struktura kapitału wpływa na koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo, a więc ostatecznie ma wpływ na wartość spółki.

Kolejnym kanałem wpływania sytuacji rynkowej na firmę są projekty inwestycyjne. Rozwijające się firmy wprowadzają nowe i rozwijają funkcjonujące już projekty. Konwencjonalny projekt inwestycyjny jest akceptowany, pod warunkiem że jego wewnętrzna stopu zwrotu (IRR) jest wyższa od kosztu kapitału. Zatem im wyższy koszt kapitału, tym mniej projektów inwestycyjnych podmiot jest w stanie przeprowadzić, a więc tym słabiej się rozwija.

Wpływ rynku na spółkę odbywa się też za sprawą wyceny firmy metodą dyskontowania strumieni pieniężnych (DCF). Szacunki wartości dokonywane są na podstawie kosztu kapitału. Im wyższy koszt, tym niższa wartość spółki.

Wskazane mechanizmy pokazują, jak silnie uzależnione są współczesne firmy od rynku finansowego. Znaczenie sytuacji rynkowej dla współczesnej firmy rośnie i będzie rosło.