Jakie pisma procesowe trzeba doręczać drugiej stronie procesu?
Rygoryzm postępowania w sprawach gospodarczych nakazuje ostrożność. Dał temu wyraz również Sąd Najwyższy w uchwale z 24 lutego 2009 roku (III CZP 127/2008; Biuletyn Sądu Najwyższego 2009/2). Wskazał, iż przewidziany w art. 4799 par. 1 zdanie drugie k.p.c. obowiązek dołączenia do pisma procesowego dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowodu wysłania go przesyłką poleconą dotyczy także pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji.
Według art. 4799 par. 1 k.p.c. w toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jest obowiązana doręczać odpisy pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej. Do pisma wniesionego do sądu dołącza dowód doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowód wysłania go przesyłką poleconą.