W świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tzw. ustawa antymonopolowa) przedsiębiorcy może zostać postawiony zarzut wykonywania praktyki ograniczającej konkurencję, praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów czy też zarzut dokonywania antykonkurencyjnych koncentracji.

Przepisy ustawy antymonopolowej mają na celu ochronę konkurencji. W ramach postępowania antymonopolowego wszczętego w oparciu o tę ustawę, istotne jest zabezpieczenie interesu podmiotu, którego działanie pod kątem przestrzegania zasad uczciwej konkurencji będzie w postępowaniu badane. W przypadku przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi szeroko rozumiana tajemnica przedsiębiorstwa, to właśnie ona powinna być poddana szczególnej ochronie. Konkurencja wymusza na podmiotach gospodarczych stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, czyli informacje posiadające dla przedsiębiorcy wartość gospodarczą. Tajemnicą przedsiębiorstwa są więc informacje finansowe, ale także może być to informacja o wielkości sprzedaży, produkcji, dostawcach czy strategicznych odbiorcach. Nie będzie jednak tajemnicą przedsiębiorstwa informacja, o której każdy uczestnik rynku może dowiedzieć się w zwykły, legalny sposób, ani też informacja znana powszechnie.

Wobec faktu, że w toku postępowania antymonopolowego przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia organowi antymonopolowemu danych i informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy - niezależnie od faktu, czy informacja jest czy też nie tajemnicą przedsiębiorstwa, ustawodawca wprowadził swego rodzaju gwarancję ochrony interesu przedsiębiorcy w tym zakresie. Otóż ustawa antymonopolowa przewiduje wyjątki od obowiązującej w postępowaniu administracyjnym zasady jawności.

I tak ochronę zapewniają przepisy umożliwiające prezesowi UOKiK - na wniosek lub z urzędu - ograniczenie pozostałym stronom jedynie do niezbędnego zakresu prawa wglądu do materiałów postępowania. Również przepisy regulujące postępowanie przed sądem antymonopolowym przewidują możliwość wydania przez sąd postanowienia ograniczającego w niezbędnym zakresie wgląd do materiału dowodowego pozostałym stronom, jeśli jest to uzasadnione potrzebą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak podjęcie przez przedsiębiorcę niezbędnych działań w celu zachowania informacji w tajemnicy. Jest to warunek konieczny uznania informacji za podlegającą ochronie tajemnicę przedsiębiorstwa.