Sejm przyjął pakiet wsparcia dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami - m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej i sprzedaży detalicznej - którzy zanotowali spadek przychodów. Proponowane jest dla nich m.in: zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, wprowadzenie postojowego i dopłat do wynagrodzeń, a także mikropożyczek, maksymalnie do 5 tys. zł

Za poselskim nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opowiedziało się 433 posłów, 3 było przeciwnych, a 13 wstrzymało się od głosu.

Proponowane rozwiązania (zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłata tzw. postojowego) dotyczą kilkudziesięciu branż według klasyfikacji Polskich Kodów Działalności (PKD) , w tym m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej, fotograficznej, sportowej, a także sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z nowelą przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące), zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowego (za listopad) oraz mikropożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł).

W trakcie głosowań przyjęto poprawkę, zakładająca możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego także prowadzącym m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne. Rozszerzono też katalog przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania z instrumentów wsparcia m.in. o branżę turystyczną, przewoźników, pilotów wycieczek w sytuacji, gdy ich przychody w październiku lub listopadzie 2020 roku będą niższe o 75% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020, ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

Z szacunków wynika, że ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. skorzysta ok. 173 tys. przedsiębiorców, co pozwoli im zatrzymać łącznie prawie 530 mln zł. Propozycja polegająca na wprowadzeniu jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego obejmie ok. 146 tys. przedsiębiorców, co powinno przełożyć się na bezpośrednie wsparcie finansowe w łącznej kwocie ok. 305 mln zł.

Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej z 2021 roku z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Zakładając taką samą wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 r, jak w 2019 r., wartość utraconych dochodów kształtowałaby się na poziomie ok. 139 mln zł. Rekompensata dla gmin wyniosłaby około 137 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.