Faktoring jest już produktem dobrze znanym na rynku wierzytelności. Poprawia płynność finansową, jest remedium na zatory płatnicze ze strony nierzetelnych kontrahentów oraz umożliwia poprawę ogólnych wskaźników bilansu przedsiębiorstwa.

Obecnie, z uwagi na skutki zamrożenia gospodarki – ograniczenia w produkcji i łańcuchu dostaw – po faktoring sięga coraz więcej firm. Jednak w ogólnoświatowej sytuacji rynkowej ważne jest zabezpieczenie mechanizmów wzajemnych świadczeń. Dlatego też Bank Gospodarstwa Krajowego – wspólnie z faktorami – wprowadził ofertę gwarancji faktoringowych. By poprawić sytuację finansową firm, która ze względu na pandemię była w ostatnim czasie wyjątkowo trudna, BGK zmienił również cztery inne systemy gwarancji spłat kredytu.

Faktoring to inaczej usługa polegająca na wykupie przez przedsiębiorstwo świadczące usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych faktur firmy (faktoranta), za dostawy czy usługi. Najczęściej w pakiecie oferowane są dodatkowe usługi, np. monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń czy pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności.

Faktoring, dla kogo

Typowym adresatem faktoringu jest firma, która prowadzi sprzedaż z dłuższymi terminami płatności, posiada duże należności, ale ograniczony kapitał własny. Uzyskuje też zniżki cenowe u swoich dostawców i utrzymuje stałą współpracę z odbiorcami. Oczywiście wszystko to przy założeniu wiarygodności kredytowej i stabilności finansowej.
Mniejsze przedsiębiorstwa również mogą skorzystać z faktoringu, jeśli na przykład mają problem z zatorami płatniczymi ze strony kontrahentów.

Faktoring to rozwiązanie dla firm, które:

• chcą zwiększyć sprzedaż i potrzebują dodatkowego finansowania;
• chcą przyspieszyć rozliczenia;
• mają kontrahentów oczekujących dłuższych terminów płatności;
• potrzebują poprawy wskaźników i struktury bilansu przedsiębiorstwa;


Realne korzyści faktoringu

Firma korzystająca z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje jej w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności. Faktoring pozwala poprawić bieżącą płynność, ogranicza też ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jednak dla firm, zwłaszcza mniejszych graczy na rynku, ważna jest przejrzystość umowy, wsparcie instytucji finansowych o ugruntowanej pozycji i pewne zabezpieczenie gwarancyjne. To wszystko, wspólnie z faktorami, czyli bankami i firmami udzielającymi faktoringu, oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego w swojej ofercie gwarancji spłat limitów faktoringowych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

Tarcza faktoringowa – gwarancja spłaty limitu faktoringowego

Formuła dzielenia ryzyka limitów faktoringowych pomiędzy faktorów a BGK poprzez udzielanie gwarancji jest nowa. To pionierskie rozwiązanie na skalę Europy, które może być inspiracją dla innych krajów.
Program umożliwia firmom uzyskanie korzystniejszych od standardowych warunków finansowania np. niższe koszty, wyższe limity czy udzielenie limitu faktoringowego na dłuższy okres. Wszystkie formalności związane z przyznaniem gwarancji realizowane są w jednym miejscu - u faktora.

Dla kogo?

Gwarancja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy finansują swoje wierzytelności oraz zobowiązania za pomocą usług faktoringowych.
Wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość, mogą z tej gwarancji skorzystać. To produkt zarówno dla MŚP, jak i dużych firm.

Parametry gwarancji spłaty limitu faktoringowego Zakres gwarancji obejmuje do 80 proc. wartości limitu faktoringowego.
• Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, a kwota limitu faktoringowego - 250 mln zł.
• Przedmiotem gwarancji jest limit faktoringowy w złotych lub w walucie obcej.
Prowizja za udzielenie gwarancji zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa i długości okresu limitu faktoringowego, i może wynosić od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty.
Maksymalny okres gwarancji to 24 miesiące
• Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco.
4 gwarancje. Wsparcie dla firm.

Programy gwarancyjne Banku Gospodarstwa Krajowego zabezpieczają także spłatę kredytów. Dzięki temu firmy mają większe szanse na uzyskanie kredytu lub na na uzyskaniu go na lepszych warunkach, np. z niższą marżą czy niższą prowizją od kredytu.
BGK od samego początku epidemii jest bardzo mocno zaangażowany w tworzenie tarczy antykryzysowej. Wspierając firmy każdej wielkości i z każdej branży m.in. wprowadził zmiany w zasadach udzielania gwarancji de minimis, gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania i gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych. Nowym produktem jest. gwarancja płynnościowa z Funduszu Gwarancji Płynnościowych na zapewnienie płynności finansowej średnich i dużych przedsiębiorców.

I. Program gwarancji de minimis

To gwarancja na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).

Główne zmiany w zasadach udzielania gwarancji de minimisto:

• zwiększenie poziomu zakresu gwarancji z 60 do 80 proc. kwoty kapitału kredytu;
• odstąpienie od pobierania prowizji za udzielenie gwarancji za pierwszy roczny okres gwarancji
• wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji dla kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy.

Korzyści dla przedsiębiorców

dostępność: dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub z niewystarczającym majątkiem na zabezpieczenie kredytu,
elastyczność: w dysponowaniu własnym majątkiem;
oszczędność czasu: wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu;
obniżenie kosztu ustanowienia zabezpieczenia: brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji;
obniżenie całkowitego kosztu kredytu: np. uzyskanie niższej marży lub prowizji;
proste dokumentowanie: bez obowiązku sprawozdawczego.
Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US lub nie mają takich zaległości na dzień udzielenia gwarancji.

Gwarancja de minimis, nie jest dotacją pieniężną dlatego nie rodzi też żadnych skutków podatkowych.

II. Gwarancja Biznesmax z dopłatą

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu, udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Dzięki niej przedsiębiorca może otrzymać też dopłatę do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja, która refunduje zapłacone odsetki.

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji?

• korzystanie z gwarancji jest bezpłatne;
• kredytem objętym gwarancją można finansować koszty w kwotach brutto (VAT);
• kredytem objętym gwarancja można finansować bieżącą działalność • można uzyskać lepsze warunki kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np.:
- niższą marżę,
- niższą prowizę,
- rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,
- otrzymanie karencji w spłacie zadłużenia;
- uzyskanie większej kwoty kredytu


III. Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu udzielanego na zapewnienie płynności finansowej. Udzielana jest przez banki kredytujące, współpracujące z BGK. Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy zabezpieczona tą gwarancją nie może przekroczyć łącznie 250 mln zł i jest uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń, łącznego obrotu, lub od uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy o potrzebach płynnościowych.

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Gwarancją mogą być objęte kredyty udzielone w złotych lub walucie obcej. Do tyczy to zarówno nowych umów kredytowych jak i odnowienia kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz umowy kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w przypadku podwyższenia kwoty kredytu.

W przypadku podwyższeniu wysokości kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80 proc. kwoty podwyższenia.

Uwaga. Kredyt z tą gwarancją nie może być przeznaczony na spłatę innego kredytu.

Parametry gwarancji

• Zabezpieczenie gwarancji to weksel własny in blanco;
• Zakres gwarancji: do 80 proc.;
• Kwota gwarancji: do 200 mln zł;
• Okres gwarancji: do 27 miesięcy.


Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie znajdowały się w trudnej … itd., dalej poniższy tekst longiem, bez wyrówżniania.…..

Beneficjenci gwarancji spłaty kredytu to przedsiębiorstwa, które m.in.:

• nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.;
• nie mają zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US, a także w banku kredytującym, w kwocie przekraczającej 3 000 zł, powyżej 30 dni lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.;
• nie posiadają negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych wykorzystywanych przez banki kredytujące lub nie posiadały takiego wpisu na 1 lutego 2020 r. ;

Ważne. Udzielenie gwarancji jest równoznaczne z udzieleniem przedsiębiorcy pomocy publicznej.

IV. Fundusz Gwarancji Rolnych

Także dla rolników oraz firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego zmodyfikowano zasady udzielania gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych.

Korzyści z gwarancji:

• bezpłatne korzystanie z gwarancji;
• finansowanie bieżącej działalności oraz płynności finansowej;
• obniżenie kosztu kredytu i zwiększenie zdolności kredytowej, bo BGK pokrywa część zapłaconych odsetek;
• gwarancja może zabezpieczyć do 80 proc. kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego
• oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z gwarancją realizowane są w banku kredytującym.Od czerwca br. BGK wprowadził możliwość obejmowania tą gwarancją kredytów obrotowych odnawialnych, a także możliwość otrzymania dopłaty do odsetek od kredytu obrotowego w wysokości 2 punktów procentowych. Jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.

Aby uzyskać dopłatę, gwarancja z FGR musi obejmować kredyt obrotowy udzielony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW do 31 grudnia 2020 r.

Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego:

• obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
• stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych, albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych. Wysokość kwoty dopłaty do oprocentowania kredytu odpowiada wartości pomocy publicznej albo pomocy de minimis.
• dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku objęcia kredytu gwarancją z FGR i dopłatą stanowiącą pomoc de minimis, bank kredytujący jest zobowiązany do wystawienia dla przedsiębiorcy zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, która wykazywana jest w złotych oraz w euro.