Resort rozwoju przedstawił projekt dostosowania krajowych przepisów do regulacji unijnych, w efekcie którego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nabierze szerszych uprawnień w dziedzinie tzw. prawodawstwa harmonizacyjnego.

Wedle autorów projektowana ustawa służy m.in. stosowaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.

Ich zdaniem rola, jaką prezes UOKiK będzie pełnił w systemie objętym rozporządzeniem zostanie znacząco rozszerzona w porównaniu do obecnej – z kilkunastu aktów prawodawstwa harmonizacyjnego obejmujących oznakowanie zgodności (CE lub inne znaki zgodności) do łącznie 70 aktów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, w tym nieobejmujących znakowania zgodności.

Twórcy projektu, zamieszczonego we wtorek na stronach RCL, podają zakres, w którym przepisy te odnoszą się do: a) funkcjonowania Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, której ustanowienie przewiduje art. 29 ww. rozporządzenia (UE) 2019/1020; b) Jednolitego Urzędu Łącznikowego, którego wyznaczenie w każdym państwie członkowskim UE przewiduje art. 10 ust. 3 ww. rozporządzenia (UE) 2019/1020; c) sporządzania krajowej strategii nadzoru rynku, o której mowa w art. 13 ww. rozporządzenia (UE) 2019/1020.

Wedle projektodawców rozporządzenie weszło w życie 10 lipca 2019 r.

"Należy jednak zwrócić uwagę na niespójność stosowania przepisów o Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów i Jednolitym Urzędzie Łącznikowym" - stwierdzili projektodawcy.

Ich zdaniem przepisy dotyczące Jednolitego Urzędu Łącznikowego będą stosowane od 16 lipca 2021 r., natomiast przepisy dotyczące ustanowienia Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, której Jednolite Urzędy Łącznikowe z każdego państwa członkowskiego UE są członkami, będą stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r.

"Pomimo świadomości ze strony Komisji Europejskiej o stosowaniu od 16 lipca 2021 r. przepisów rozporządzenia dot. Jednolitego Urzędu Łącznikowego, w dniu 16 marca 2020 r. zwróciła się ona w liście do państw członkowskich z prośbą o poinformowanie jej do dnia 30 czerwca 2020 r. o organie, który państwa członkowskie wyznaczyły lub zamierzają wyznaczyć do pełnienia roli Jednolitego Urzędu Łącznikowego" - napisano w ocenie skutków regulacji.

"Komisja Europejska zamierza bowiem zorganizować pierwsze posiedzenie Sieci na początku 2021 r. i w związku z tym musi wystarczająco wcześnie uzyskać informacje na temat Jednolitych Urzędów Łącznikowych wyznaczonych przez państwa członkowskie" - dodano.

Wedle autorów projektu 28 kwietnia 2020 r. Międzyresortowy Zespół do sprawy Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku w trybie obiegowym przyjął w formie uchwały rekomendację dla Rady Ministrów, aby zadania Jednolitego Urzędu Łącznikowego powierzyć prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Naturalną konsekwencją powyższego rozwiązania oraz niespójności przepisów ww. rozporządzenia jest konieczność nadania kompetencji prezesowi UOKiK do uczestnictwa jako jeden z przedstawicieli Polski w pracach w ww. Unijnej Sieci w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 15 lipca 2021 r., tak aby, rozpoczynając od dnia 16 lipca 2021 r. pełnienie roli Jednolitego Urzędu Łącznikowego bezpośrednio na podstawie przepisów ww. rozporządzenia (UE) 2019/1020, płynnie kontynuował uczestnictwo w pracach Sieci jako Jednolity Urząd Łącznikowy i kompleksowo wypełniał zadania dzięki posiadaniu wiedzy o wszystkich działaniach i decyzjach Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów podjętych przed tą datą" - podsumowano.