Najwięcej wątpliwości w stosowaniu nowelizacji ustawy prawo bankowe w zakresie tzw. rachunków uśpionych budzą rozwiązania dotyczące obowiązków informacyjnych banków i SKOK-ów wobec gmin, a także obowiązki samych gmin, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

Minister przedstawił senackiej Komisji Finansów Publicznych ocenę funkcjonowania nowelizacji prawa bankowego w tym zakresie. Przepisy nakładały taki obowiązek po upływie trzech lat od wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja ustawy prawo bankowe w zakresie tzw. rachunków uśpionych weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Uwagi dotyczące jej stosowania przedstawiły banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), a także gminy.

"Postulaty w zakresie tego obszaru dotyczyły zmniejszenia ustawowego zakresu informacji, które banki obowiązane były przekazać gminom z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy rachunku bankowego" - powiedział Kościński.Zaznaczył, że przede wszystkim wskazywano na potrzeby zwolnienia banków i SKOK-ów z nałożonego na nie obowiązku informowania gmin o rachunkach bankowych, posiadanych przez osoby żyjące, wygasłych z powodu braku aktywności na rachunku.

W ocenie ministra, wątpliwości może budzić również przekazywanie gminom informacji, stanowiących dane wrażliwe, jak chociażby dot. salda rachunku bankowego.

W uwagach dotyczących funkcjonowania ustawy, a kierowanych do Ministerstwa Finansów zwrócono także uwagę na potrzebę doprecyzowania, jakie informacje przekazywane do gmin powinny być objęte tajemnica bankową, a także wyłączenie z obowiązku informacyjnego w przypadku rachunków, zawierających kwoty zerowe lub ujemne.

"Zaproponowano także wydłużenie okresu, w którym mają być przekazane informacje do gminy, co pozwoliłoby na uprzednie zgłoszenie się uprawnionych spadkobierców" - powiedział Kościński.

Z informacji przekazanej senackiej Komisji wynika także, że konieczne jest opracowanie zasad postępowania w stosunku do rachunków bankowych rozwiązanych lub wygasłych w związku ze śmiercią ich posiadacza lub brakiem aktywności na rachunku to jest 10 lat od daty złożenia ostatniej dyspozycji, dotyczącej tego rachunku.

Banki i SKOK-i wskazywały także na potrzebę doprecyzowania zapisu, dotyczącego utrzymania mocy wiążącej umowy rachunku bankowego, która zgodnie z przepisami uległa rozwiązaniu. Jak podkreślano na posiedzeniu Komisji, dotyczy to m.in. dotychczasowego umownego oprocentowania środków lub pobierania przez bank opłat za prowadzenie rachunków.

"Nie wiadomo czy powinno się wówczas pobierać środki na spłatę rat kredytu, realizować polecenia zleceń stałych i pobierać odsetki za ich realizację, a także utrzymywać wszystkie wcześniejsze dyspozycje dotyczące tego rachunku" - powiedział Kościński.

Postulowano także zmiany w zakresie Centralnej Informacji o Rachunkach - mechanizmu generowania zbiorczej informacji o rachunkach, uregulowania sytuacji prawnej banku, który wprowadza do Centralnej Informacji zapytanie, a także sytuacji banku udzielającego odpowiedzi oraz zasad postępowania, gdy identyfikacja posiadacza rachunku lub samego rachunku nie jest możliwa.

Konieczne - zdaniem sektora bankowego - jest także uregulowanie dostępu banków i SKOK-ów do rejestru PESEL osób posiadających tzw. konta uśpione.

Minister zwrócił uwagę, że problem tzw. kont uśpionych dotyczy nie tylko rachunków bankowych, ale także wielu innych produktów finansowych i wymaga kompleksowej regulacji.