Rząd zajmie się w środę projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 - przewiduje porządek obrad Rady Ministrów.

Jak napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt został przygotowany w ramach tzw. pakietu osłonowego dla firm i stanowi kolejny element w realizacji Tarczy Antykryzysowej ogłoszonej przez premiera. Jest kontynuacją wcześniej podjętych inicjatyw legislacyjnych mających na celu ograniczenie skutków gospodarczych wynikających z epidemii COVID-19.

"Projektowana regulacja zawiera m.in. rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (...) w tym utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią. Zaproponowane zmiany mają też na celu m.in. wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz utrzymanie ciągłości procesu inwestycyjnego" - dodano.

Z wykazie wyjaśniono, że dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z COVID-19. Dotyczyć będą kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

Z wykazu wynika, że projekt przewiduje dopłaty do oprocentowania kredytów przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych skutkami epidemii. Do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa.

Projekt dotyczący dopłat do oprocentowania kredytów Komitet Stały Rady Ministrów przyjął pod koniec kwietnia br. Przewodniczący Komitetu Łukasz Schreiber informował wówczas PAP, że wnioskodawcą zmian jest wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zgodnie z projektem dopłaty miałyby być stosowane do kredytów obrotowych udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej w związku z COVID-19.

Schreiber mówił, że w projekcie znalazły się także regulacje dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych. "Pozwolą one na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także wpłyną na poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych; wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach, oraz obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia" - zaznaczył.

Szef Stałego Komitetu RM informował ponadto, że w projekcie znalazł się także pakiet osłonowy dla samorządów. W tzw. tarczy samorządowej znalazło się m.in. prowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach spowodowanego epidemią koronawirusa; złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie JST; możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych (janosikowe) - raty z maja i czerwca br. będzie można zapłacić z drugim półroczu 2020 r.

Ponadto projekt zawiera - jak mówił Schreiber - przepisy ułatwiające dostęp do wakacji kredytowych, poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej. "Chodzi o możliwość zawieszenia wykonywania obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy - i to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty" - wyjaśnił minister.